25February2020

Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2018 Impact Factor: 9.043
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Volume
Most Viewed

Volume 12, (2020) • Sandwich-like Fe&TiO2@C Nanocomposites Derived from MXene/Fe-MOFs Hybrids for Electromagnetic Absorption

  Baiwen Deng1, Zhen Xiang1, Juan Xiong1, Zhicheng Liu1, Lunzhou Yu2, Wei Lu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 55

  First Online: 18 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0398-2

 • Facile Synthesis of FePS3 Nanosheets@MXene Composite as a High-Performance Anode Material for Sodium Storage

  Yonghao Ding1, Yu Chen1, Na Xu1, Xintong Lian1, Linlin Li1, *, Yuxiang Hu2, *, Shengjie Peng1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 54

  First Online: 18 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0381-y

 • N-Graphene Nanowalls Via Plasma Nitrogen Incorporation and Substitution: The Experimental Evidence

  Neelakandan M Santhosh1, 2, Gregor Filipič 1, Eva Kovacevic3, Andrea Jagodar3, Johannes Berndt3, Thomas Strunskus4, Hiroki Kondo5, Masaru Hori5, Elena Tatarova6, Uroš Cvelbar1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 53

  First Online: 17 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0395-5

 • Hierarchical Self-assembly of Well-defined Louver-like P-doped Carbon Nitride Nanowire Arrays with Highly Efficient Hydrogen Evolution

  Bo Li1, Yuan Si1, Qian Fang1, Ying Shi2, Wei-Qing Huang1, *, Wangyu Hu1, *, Anlian Pan1, Xiaoxing Fan3, Gui-Fang Huang1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 52

  First Online: 17 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0399-1

 • Engineering Leaf-like UiO-66-SO3H Membranes for Selective Transport of Cations

  Tingting Xu1, Muhammad Aamir Shehzad1, Xin Wang1, Bin Wu2, Liang Ge1, *, Tongwen Xu1, *

  Abstract| Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 51

  First Online: 17 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0386-6

 • A hybrid Biofuel and Triboelectric Nanogenerator for Bioenergy Harvesting

  Hu Li1, 2, Xiao Zhang1, 2, Luming Zhao2, 3, Dongjie Jiang2, 3, Lingling Xu2, 3, Zhuo Liu1, 2, Yuxiang Wu4, Kuan Hu6, Ming-Rong Zhang6, Jiangxue Wang1, * , Yubo Fan1, *, Zhou Li2, 3, 5, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 50

  First Online: 14 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0376-8

 • Nanoparticle-Decorated Ultrathin La2O3 Nanosheets as An Efficient Electrocatalysis for Oxygen Evolution Reactions

  Guangyuan Yan1, 2, Yizhan Wang1, Ziyi Zhang1, Yutao Dong1, Jingyu Wang1, Corey Carlos1, Pu Zhang3, Zhiqiang Cao2, *, Yanchao Mao3, *, Xudong Wang1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 49

  First Online: 14 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0387-5

 • Stabilising Cobalt Sulphide Nanocapsules with Nitrogen-Doped Carbon for High-Performance Sodium-Ion Storage

  Yilan Wu1, #, Rohit R. Gaddam1, #, Chao Zhang2, Hao Lu1, Chao Wang3, Dmitri Golberg2, Xiu Song Zhao1, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 48

  First Online: 12 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0391-9

 • Fucoidan-based Theranostic Nanogel for Enhancing Imaging and Photodynamic Therapy of Cancer

  Mi Hyeon Cho1, #, Yan Li1, #, Pui-Chi Lo2, Hyeri Lee1, Yongdoo Choi1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 47

  First Online: 04 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0384-8

 • Ultrathin 2D Metal Organic Framework Nanosheets In-situ Interpenetrated by Functional Carbon Nanotubes for Hybrid Energy Storage Device

  Feitian Ran1, Xueqing Xu1, Duo Pan2, Yuyan Liu1, Yongping Bai1, Lu Shao1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 46

  First Online: 04 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0382-x

Volume 11 (2019) • Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

  Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

  First Online: 08 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

 • Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

  Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
  Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

 • Coral-Like Yolk–Shell-Structured Nickel Oxide/Carbon Composite Microspheres for High-Performance Li-Ion Storage Anodes

  Min Su Jo1, Subrata Ghosh2, Sang Mun Jeong2, Yun Chan Kang3,*, Jung Sang Cho1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 3

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0234-0

 • In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Battery

  Qi Shao1, Jiaqi Liu1, Qiong Wu1, Qiang Li1, Heng‑guo Wang1,*, Yanhui Li1, Qian Duan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 4

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0231-3

 • Enhanced Roles of Carbon Architectures in High-Performance Lithium-Ion Batteries

  Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

  First Online: 10 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

 • Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

  S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

  First Online: 12 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

 • Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

  Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

  First Online: 17 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

 • Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

  Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

  First Online: 19 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

 • N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

  Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

  First Online: 22 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

 • In-situ Preparation of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

  Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

  First Online: 23 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

All Items from this volume

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 10 most viewed over the last 6 months. • Boosting Sodium Storage of Fe1-xS/MoS2 Composite via Heterointerface Engineering

  Song Chen1, 2, Shaozhuan Huang2, Junping Hu2, Shuang Fan1, 2, Yang Shang2, Mei Er Pam2, Xiaoxia Li2, Ye Wang4, Tingting Xu4, Yumeng Shi1, 3, *, Hui Ying Yang2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 80

  First Online: 23 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0311-z

 • Ultrathin and Flexible CNTs/MXene/Cellulose Nanofibrils Composite Paper for Highly Efficient Electromagnetic Interference Shielding in X-Band

  Wentao Cao1,2, Chang Ma2, Shuo Tan1, Mingguo Ma2, *, Pengbo Wan3, *, Feng Chen1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 72

  First Online: 07 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0304-y

 • Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

  Chengdong Yang1, Mi Zhou1, Chao He2, Yun Gao1, Shuang Li3, Xin Fan1, Yi Lin1, *, Fei Cheng1, Puxin Zhu1, *, Chong Cheng2, 4

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 87

  First Online: 17 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0319-4

 • Ultra-high Mass-loading Cathode for Aqueous Zinc-ion Battery Based on Graphene-wrapped Aluminum Vanadate Nanobelts

  Wenyu Zhang1, Shuquan Liang1, 2, *, Guozhao Fang1, Yongqiang Yang1, Jiang Zhou1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 69

  First Online: 26 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0300-2

 • A New Free-standing Aqueous Zinc-ion Capacitor Based on MnO2-CNTs Cathode and MXene Anode

  Siliang Wang1, 2, Qiang Wang1, 2, Wei Zeng1, 2, *, Min Wang1, 2, Limin Ruan1, 2, Yanan Ma3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 70

  First Online: 26 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0301-1

 • Nitrogen-Doped Carbon Encased Bimetallic Selenide for High-Performance Water Electrolysis

  Junhui Cao1, Kexin Wang1, Jiayi Chen1, Chaojun Lei1, Bin Yang1, Zhongjian Li1, Lecheng Lei1, Yang Hou1, 2, 3, *, Kostya (Ken) Ostrikov4

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 67

  First Online: 08 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0299-4

 • Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

  Xiaofei Xin1, Xiaoqing Du1, Qingqing Xiao1, Helena S. Azevedo2, Wei He1, *, Lifang Yin1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 82

  First Online: 25 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0310-0

 • Graphene Nanostructure-based Tactile Sensors for Electronic Skin Applications

  Pei Miao1, 2, †, Jian Wang1, †, Congcong Zhang1, †,*, Mingyuan Sun1, Shanshan Cheng3, *, Hong Liu1, 4, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 71

  First Online: 04 September 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0302-0

 • Direct Patterning of Carbon Nanotube via Stamp Contact Printing Process for Stretchable and Sensitive Sensing devices

  Binghao Liang1, Zian Zhang1, Wenjun Chen1, Dongwei Lu1, Leilei Yang1, Rongliang Yang1, Hai Zhu2, Zikang Tang3, Xuchun Gui1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 92

  First Online: 23 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0323-8

 • CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

  Lulu Lyu1, Kwang-dong Seong1, Jong Min Kim1, Wang Zhang2, Xuanzhen Jin1, Dae Kyom Kim1, Youngmoo Jeon1, Jeongmin Kang1,a Yuanzhe Piao1, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 88

  First Online: 17 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0316-7