Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2018 Impact Factor: 12.264
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Volume
Most Viewed

Volume 12, (2020) • Electrodeposited Sulfur and CoxS Electrocatalyst on Buckypaper as High-Performance Cathode for Li-S Batteries

  Yi Zhan1, 3, +, Andrea Buffa2, +, Linghui Yu1, Zhichuan J. Xu1, 3, *, Daniel Mandler2, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 141

  First Online: 03 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00479-1

 • 2D CoOOH Sheet Encapsulated Ni2P into Tubular-Arrays Realizing 1000 mA/cm2-Level-Current-Density Hydrogen Evolution over 100 Hours in Neutral Water

  Shucong Zhang1, Wenbin Wang2, Feilong Hu1, Yan Mi1, *, Shuzhe Wang2, Youwen Liu2, *, Xiaomeng Ai3, Jiakun Fang3, Huiqiao Li2, Tianyou Zhai2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 140

  First Online: 02 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00476-4

 • Strongly Anchoring Polysulfides by Hierarchical Fe3O4/C3N4 Nanostructures for Advanced Lithium–Sulfur Batteries

  Soochan Kim1, Simindokht Shirvani‑Arani2, Sungsik Choi1, Misuk Cho1, Youngkwan Lee1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 139

  First Online: 01 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00475-5

 • Highly Thermo-Conductive Three-Dimensional Graphene Aqueous Medium

  Zheng Bo1, 2, Chongyan Ying1, 2, Huachao Yang1, 2, *, Shenghao Wu1, 2, Jinyuan Yang1, 2, Jing Kong1, 2, Shiling Yang1, 2, Yanguang Zhou3, Jianhua Yan1, Kefa Cen1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 138

  First Online: 01 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00478-2

 • Soft Mesoporous Organosilica Nanoplatforms Improve Blood Circulation, Tumor Accumulation/Penetration, and Photodynamic Efficacy

  Xin Peng1, #, Kun Chen3, #, Wanhua Liu1, * , Xiongfeng Cao4, Mengru Wang1, Jun Tao3, Ying Tian2, Lei Bao5, Guangming Lu2, *, Zhaogang Teng2, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 137

  First Online: 30 June 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00465-7

 • Electron-Induced Perpendicular Graphene Sheets Embedded Porous Carbon Film for Flexible Touch Sensors

  Sicheng Chen1, Yunfei Wang1, Lei Yang1, *, Fouad Karouta2, Kun Sun1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 136

  First Online: 25 June 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00480-8

 • A Novel Strategy of In Situ Trimerization of Cyano Groups Between the Ti3C2Tx (MXene) Interlayers for High-Energy and High-Power Sodium-Ion Capacitors

  Siyang Liu1, Fangyuan Hu1, *, Wenlong Shao2, Wenshu Zhang1, Tianpeng Zhang1, Ce Song3, Man Yao1, Hao Huang1, Xigao Jian1, 2, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 135

  First Online: 25 June 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00473-7

 • Correction to: A Universal Principle to Accurately Synthesize Atomically Dispersed Metal–N4 Sites for CO2 Electroreduction

  Wanzhen Zheng1,3, Feng Chen2, Qi Zeng1, Zhongjian Li1, Bin Yang1,4, Lecheng Lei1,4, Qinghua Zhang6, Feng He3, Xi‑Lin Wu2,*, Yang Hou1,4,5,*

  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 134

  First Online: 24 June 2020 (Correction)

  DOI:10.1007/s40820-020-00463-9

 • Bismuth-Based Free-Standing Electrodes for Ambient-Condition Ammonia Production in Neutral Media

  Ying Sun1, 2, Zizhao Deng1, Xi-Ming Song3, Hui Li1, Zihang Huang1, Qin Zhao1, Daming Feng1, Wei Zhang3, Zhaoqing Liu4, Tianyi Ma2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 133

  First Online: 19 June 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00444-y

 • Conductive MOFs with Photophysical Properties: Applications and Thin- Film Fabrication

  Zeyu Zhuang1, Dingxin Liu1*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 132

  First Online: 19 June 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00470-w

Volume 11 (2019) • Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

  Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

  First Online: 08 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

 • Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

  Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
  Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

 • Coral-Like Yolk–Shell-Structured Nickel Oxide/Carbon Composite Microspheres for High-Performance Li-Ion Storage Anodes

  Min Su Jo1, Subrata Ghosh2, Sang Mun Jeong2, Yun Chan Kang3,*, Jung Sang Cho1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 3

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0234-0

 • In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Battery

  Qi Shao1, Jiaqi Liu1, Qiong Wu1, Qiang Li1, Heng‑guo Wang1,*, Yanhui Li1, Qian Duan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 4

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0231-3

 • Enhanced Roles of Carbon Architectures in High-Performance Lithium-Ion Batteries

  Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

  First Online: 10 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

 • Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

  S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

  First Online: 12 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

 • Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

  Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

  First Online: 17 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

 • Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

  Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

  First Online: 19 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

 • N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

  Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

  First Online: 22 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

 • In-situ Preparation of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

  Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

  First Online: 23 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

All Items from this volume

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 10 most viewed over the last 6 months. • Growth of Carbon Nanocoils by Porous α-Fe2O3/SnO2 Catalyst and Its Buckypaper for High Efficient Adsorption

  Yongpeng Zhao1, 2, Jianzhen Wang1, Hui Huang1, Tianze Cong1, Shuaitao Yang1, Huan Chen2, Jiaqi Qin3, Muhammad Usman1, Zeng Fan1 , Lujun Pan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 23

  First Online: 16 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0365-y

 • Ultrathin 2D Metal Organic Framework Nanosheets In-situ Interpenetrated by Functional Carbon Nanotubes for Hybrid Energy Storage Device

  Feitian Ran1, Xueqing Xu1, Duo Pan2, Yuyan Liu1, Yongping Bai1, Lu Shao1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 46

  First Online: 04 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0382-x

 • Single-Atom Catalysts for Electrochemical Hydrogen Evolution Reaction: Recent Advances and Future Perspectives

  Zonghua Pu1, 2, Ibrahim Saana Amiinu2, Ruilin Cheng2, Pengyan Wang2, Chengtian Zhang2, Shichun Mu2, *,Weiyue Zhao3, Fengmei Su4, Gaixia Zhang1, *, Shijun Liao3, *, Shuhui Sun1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 21

  First Online: 13 January 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0349-y

 • Hierarchical Porous RGO/PEDOT/PANI Hybrid for Planar/Linear Supercapacitor with Outstanding Flexibility and Structural Stability

  Fuwei Liu1, 2, Luoyuan Xie1, Li Wang1, Wei Chen3, Wei Wei4, Xian Chen1, Shaojuan Luo5, Lei Dong6, Qilin Dai7, Yang Huang1, *, Lei Wang1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 17

  First Online: 04 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0342-5

 • Natural and Eco-friendly Materials for Triboelectric Energy Harvesting

  Vladislav Slabov1, 2, Svitlana Kopyl1, Marco P. Soares dos Santos2, 3, Andrei L. Kholkin1, 4, 5, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 42

  First Online: 28 January 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-0373-y

 • Nanotechnologies in Food Science: Applications, Recent Trends and Future Perspectives

  Shivraj Hariram Nile1, *, #, Venkidasamy Baskar2, #, Dhivya Selvaraj2, Arti Nile3, Jianbo Xiao4, Guoyin Kai1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 45

  First Online: 04 February 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-0383-9

 • Recent Advances in Tumor Microenvironment Hydrogen Peroxide Responsive Materials for Cancer Photodynamic Therapy

  Nan Yang1 , Wanyue Xiao1, Xuejiao Song1, *, Wenjun Wang2, Xiaochen Dong1, 3, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 15

  First Online: 03 January 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0347-0

 • A Review on Binderless Tungsten Carbide: Development and Application

  Jialin Sun1, *, Jun Zhao2, Zhifu Huang1, *, Ke Yan3, *, Xuehui Shen4, Jiandong Xing1, Yimin Gao1, Yongxin Jian1, Hejie Yang1, Bo Li1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 13

  First Online: 30 December 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0346-1

 • Hierarchical N-doped Porous Carbons for Zn-air Batteries and Supercapacitors

  Beibei Guo1, 3, Ruguang Ma1, Zichuang Li1, Shaokui Guo1, Jun Luo3, Minghui Yang2, 4, Qian Liu1, 2, Tiju Thomas5, Jiacheng Wang1, 3, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 20

  First Online: 10 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0364-z

 • Nitrogen-doped Carbon Nanospheres Modified Graphitic Carbon Nitride

  Qiaoran Liu1, Hao Tian2, Zhenghua Dai3, Hongqi Sun4, Jian Liu2, Zhimin Ao3, Shaobin Wang5, *, Chen Han1, Shaomin Liu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 24

  First Online: 17 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0358-x