13December2019

Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2018 Impact Factor: 9.043
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Issue
Most Viewed

Volume 11, (2019) • All Binder-Free Electrodes for High-Performance Wearable Aqueous Rechargeable Sodium-Ion Batteries

  Bing He1,3,4, Ping Man1,3, Qichong Zhang5, Huili Fu1,3, Zhenyu Zhou1,3, Chaowei Li1,3, Qiulong Li1,2, Lei Wei5, Yagang Yao1,2,4,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 101

  First Online: 20 November 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0332-7

 • Cell Membrane Coating Technology: A Promising Strategy for Biomedical Applications

  Yao Liu1, 2, Jingshan Luo1, 2, Xiaojia Chen3, Wei Liu4, *, Tongkai Chen1, 2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 100

  First Online: 16 November 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0330-9

 • Laser-Etched Stretchable Graphene-Polymer Composite Array for Sensitive Strain and Viscosity Sensors

  Yuting Jiang1, 4, ‡, Yang Wang1, ‡, Heting Wu1, 4, Yuanhao Wang2, *, Renyun Zhang3, Håkan Olin3, Ya Yang1, 4, 5, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 99

  First Online: 16 November 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0333-6

 • Cell Nanomechanics Based on Dielectric Elastomer Actuator Device

  Zhichao Li1, #, Chao Gao1, #, Sisi Fan1, Jiang Zou3, 4, Guoying Gu3, 4, Mingdong Dong5, Jie Song1, 2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 98

  First Online: 11 November 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0331-8

 • Electrochemical Fabrication of rGO-embedded Ag-TiO2 Nanoring/Nanotube Arrays for Plasmonic Solar Water Splitting

  Lixia Sang1, *, Lei Lei1, Clemens Burda2

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 97

  First Online: 07 November 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0329-2

 • Tuning Metallic Co0.85Se Quantum Dots/Carbon Hollow Polyhedrons with Tertiary Hierarchical Structure for High-Performance Potassium Ion Batteries

  Zhiwei Liu1, Kun Han1, Ping Li1, *, Wei (Alex) Wang2, *, Donglin He1, Qiwei Tan1, Leying Wang1, Yang Li3, Mingli Qin1, Xuanhui Qu1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 96

  First Online: 01 November 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0326-5

 • Correction to: Moth-eye Structured Polydimethylsiloxane Films for High-Efficiency Perovskite Solar Cells

  Full Text Html

  1 Correction to: Nano-Micro Lett  https://doi.org/10.1007/s40820-019-0284-y
  In the original publication, the equal contribution information was not available in first page of the article.

  The correct information is provided in this correction.
  M.-c. Kim, S. Jang contributed equally to this work.

 • High-Power and Ultralong-Life Aqueous Zinc-Ion Hybrid Capacitors Based on Pseudocapacitive Charge Storage

  Liubing Dong 1, †, Wang Yang 1, †, Wu Yang 1, Chengyin Wang 2, Yang Li 3, Chengjun Xu 4, *, Shuwei Wan 5, Fengrong He 5, Feiyu Kang 4, Guoxiu Wang 1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 94

  First Online: 31 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0328-3

 • Antiangiogenesis-Combined Photothermal Therapy in the Second Near-Infrared Window at Laser Powers below the Skin Tolerance Threshold

  Jian-Li Chen1, Han Zhang2, Xue-Qin Huang1, Hong-Ye Wan1, Jie Li1, Xing-Xing Fan1, Kathy Qian Luo3, Jinhua Wang4, Xiao-Ming Zhu1, *, Jianfang Wang2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 93

  First Online: 31 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0327-4

 • Direct Patterning of Carbon Nanotube via Stamp Contact Printing Process for Stretchable and Sensitive Sensing devices

  Binghao Liang1, Zian Zhang1, Wenjun Chen1, Dongwei Lu1, Leilei Yang1, Rongliang Yang1, Hai Zhu2, Zikang Tang3, Xuchun Gui1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 92

  First Online: 23 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0323-8

Volume 10, Issue 4 (2018) • Mesoporous SiO2 Nanoparticles: A Unique Platform Enabling Sensitive Detection of Rare Earth Ions with Smartphone Camera

  Xinyan Dai1, †, Kowsalya D. Rasamani1, †, Feng Hu1, Yugang Sun1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 55

  First Online: 06 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0208-2

 • Bi Nanoparticles Anchored in N-Doped Porous Carbon as Anode of High Energy Density Lithium Ion Battery

  Yaotang Zhong1, Bin Li1, Shumin Li1, Shuyuan Xu1, Zhenghui Pan1, Qiming Huang1, 2, Lidan Xing1, 2, Chunsheng Wang3,*, Weishan Li1, 2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 56

  First Online: 10 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0209-1

 • Hybrid Field-Effect Transistors and Photodetectors Based on Organic Semiconductor and CsPbI3 Perovskite Nanorods Bilayer Structure

  Yantao Chen2, Xiaohan Wu2, Yingli Chu2, Jiachen Zhou2, Bilei Zhou2, Jia Huang1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 57

  First Online: 28 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0210-8

 • Controllable Vapor Growth of Large-Area Aligned CdSxSe1-x Nanowires for Visible Range Integratable Photodetectors

  Muhammad Shoaib1, Xiaoxia Wang1, Xuehong Zhang1, Qinglin Zhang1, Anlian Pan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 58

  First Online: 03 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0211-7

 • Highly Reversible Li–Se Batteries with Ultra-Lightweight N,S-Codoped Graphene Blocking Layer

  Xingxing Gu1,*, Lingbao Xin2, Yang Li3, Fan Dong1, Min Fu1, Yanglong Hou4,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 59

  First Online: 13 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0213-5

 • Enhanced Performance of a Monolayer MoS2/WSe2 Het-erojunction as a Photoelectrochemical Cathode

  Jingwei Xiao1, Yu Zhang1, *, Huanjun Chen1, Ningsheng Xu1, Shaozhi Deng1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 60

  First Online: 13 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0212-6

 • Visualizing Photodynamic Therapy in Transgenic Zebrafish Using Organic Nanoparticles with Aggregation-Induced Emission

  Purnima Naresh Manghnani1, Wenbo Wu1, Shidang Xu1, Fang Hu1, Cathleen Teh2, Bin Liu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 61

  First Online: 26 January 2018 (Communication)

  DOI:10.1007/s40820-018-0214-4

 • MoS2 Nanosheets Arrays Rooted on Hollow rGO Spheres as Bifunctional Hydrogen Evolution Catalyst and Supercapacitor Electrode

  Shizheng Zheng1, Lijun Zheng1, Zhengyou Zhu1, Jian Chen1, Jianli Kang2, Zhulin Huang3, Dachi Yang1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 62

  First Online: 18 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0215-3

 • A Novel Hierarchical Porous 3D Structured Vanadium Nitride/Carbon Membranes for High-performance Supercapacitor Negative Electrodes

  Yage Wu1, Yunlong Yang1, Xiaoning Zhao1, Yongtao Tan1, Ying Liu1, Zhen Wang1, Fen Ran1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 63

  First Online: 28 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0217-1

 • Metal-Organic Framework-Based Sensors for Environmental Contaminant Sensing

  Xian Fang1, 2, †, Boyang Zong1, 2, †, Shun Mao1, 2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 64

  First Online: 24 June 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0218-0

 • In Vivo Tumor-Targeted Dual-Modality PET/Optical Imaging with a Yolk/Shell Structured Silica Nanosystem

  Sixiang Shi1, #, Feng Chen2, #, Shreya Goel1, Stephen A. Graves3, Haiming Luo2, Charles P. Theuer4, Jonathan W. Engle3, Weibo Cai1, 2, 3, 5, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 65

  First Online: 14 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0216-2

 • Recent Progress on Two-Dimensional Nanoflake Ensembles for Energy Storage Applications

  Huicong Xia1, Qun Xu1, Jianan Zhang1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 66

  First Online: 28 July 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0219-z

 • Layered Trichalcogenidophosphate: A New Catalyst Family for Water Splitting

  Cheng-Feng Du1, 2, Qinghua Liang2, Raksha Dangol2, Jin Zhao2, Hao Ren2, Srinivasan Madhavi2, Qingyu Yan2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 67

  First Online: 9 August 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0220-6

 • Recent Advances in Synthesis and Properties of Hybrid Halide Perovskites for Photovoltaics

  Vidyasagar C. C.1, 2, *, Blanca M. Muñoz Flores1, Víctor M. Jiménez Pérez1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 68

  First Online: 15 August 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0221-5

 • Nanostructured Ternary Metal Tungstate-based Photocatalysts for Environmental Purification and Solar Water Splitting: A Review

  Jun Ke2, M. Adnan Younis1, Yan Kong1, Hongru Zhou2, Jie Liu3, *, Lecheng Lei1, Yang Hou1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 69

  First Online: 2 September 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0222-4

 • Beyond Graphene Anode Materials for Emerging Metal Ion Batteries and Supercapacitors

  Santanu Mukherjee1, #, *, Zhongkan Ren1, #, Gurpreet Singh1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 70

  First Online: 12 September 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0224-2

 • Nitrogen-Doped TiO2-C Composite Nanofibers with High-Capacity and Long-Cycle Life as Anode Materials for Sodium-ion Batteries

  Su Nie1, Li Liu1, 2, *, Junfang Liu1, Jianjun Xie1, Yue Zhang1,Jing Xia1,Hanxiao Yan1, Yiting Yuan1, Xianyou Wang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 71

  First Online: 20 September 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0225-1

 • Biogreen Synthesis of Carbon Dots for Biotechnology and Nanomedicine Applications

  Kok Ken Chan1 , Stephanie Hui Kit Yap1 , Ken-Tye Yong1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 72

  First Online: 17 October 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0223-3

 • Tunable 3D Nanofiber Architecture of Polycaprolactone by Divergence Electrospinning for Potential Tissue Engineering Applications

  George Z. Tan1, Yingge Zhou1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 73

  First Online: 25 October 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0226-0

 • Indocyanine Green-Conjugated Magnetic Prussian Blue Nanoparticles for Synchronous Photothermal/Photodynamic Tumor Therapy

  Peng Xue1,2, Ruihao Yang1,2, Lihong Sun1,2, Qian Li1,2, Lei Zhang3, Zhigang Xu1,2, Yuejun Kang1,2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 74

  First Online: 25 October 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0227-z

 • Heterostructured Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction Under Alkaline Conditions

  Jumeng Wei1,2, Min Zhou2, Anchun Long2, Yanming Xue3, Hanbin Liao4,5, Chao Wei4,5, Zhichuan J. Xu4,5,6,7

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 75

  First Online: 7 November 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0229-x

 • A Self-Powered Breath Analyzer Based on PANI/PVDF Piezo-Gas-Sensing Arrays for Potential Diagnostics Application

  Yongming Fu1,2, Haoxuan He3, Tianming Zhao3, Yitong Dai3, Wuxiao Han3, Jie Ma2, Lili Xing1,3, Yan Zhang1, Xinyu Xue1,3

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 76

  First Online: 12 November 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0228-y

 • Review of Water-Assisted Crystallization for TiO2 Nanotubes

  Xiaoyi Wang1, Dainan Zhang1, Quanjun Xiang1, Zhiyong Zhong1, Yulong Liao1,2

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 77

  First Online: 15 November 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0230-4

Download the Full Issue (PDF)

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 20 most viewed over the last 6 months. • Bio-Derived Hierarchical Multicore–Shell Fe2N-Nanoparticle-Impregnated N-Doped Carbon Nanofiber Bundles: A Host Material for Lithium-/Potassium-Ion Storage

  Hongjun Jiang1, +, Ling Huang1, +, Yunhong Wei1, Boya Wang1, Hao Wu1, *, Yun Zhang1, * Huakun Liu2, Shixue Dou2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 56

  First Online: 15 July 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0290-0

 • Hierarchical Metal–Organic Frameworks with Macroporosity: Synthesis, Achievements, and Challenges

  Huan V. Doan1, 2, *, Harina Amer Hamzah1, Prasanth Karikkethu Prabhakaran1, Chiara Petrillo1, Valeska P. Ting1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 54

  First Online: 08 July 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0286-9

 • Boosting Sodium Storage of Fe1-xS/MoS2 Composite via Heterointerface Engineering

  Song Chen1, 2, Shaozhuan Huang2, Junping Hu2, Shuang Fan1, 2, Yang Shang2, Mei Er Pam2, Xiaoxia Li2, Ye Wang4, Tingting Xu4, Yumeng Shi1, 3, *, Hui Ying Yang2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 80

  First Online: 23 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0311-z

 • Ultra-stable CsPbBr3 Nanosheets for X-ray Imaging Screen

  Liangling Wang1, 2, Kaifang Fu1, Ruijia Sun1, Huqiang Lian3, Xun Hu3, Yuhai Zhang1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 52

  First Online: 24 June 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0283-z

 • Ultrathin and Flexible CNTs/MXene/Cellulose Nanofibrils Composite Paper for Highly Efficient Electromagnetic Interference Shielding in X-Band

  Wentao Cao1,2, Chang Ma2, Shuo Tan1, Mingguo Ma2, *, Pengbo Wan3, *, Feng Chen1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 72

  First Online: 07 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0304-y

 • Surface Passivation of Perovskite Solar Cells toward Improved Efficiency and Stability

  Zhiqi Li1, Jiajun Dong2, Chunyu Liu1, Jiaxin Guo1, Liang Shen1, Wenbin Guo1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 50

  First Online: 07 June 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0282-0

 • Graphene Array based Anti-fouling Solar Vapour Gap Membrane Distillation with High Energy Efficiency

  Biyao Gong1, Huachao Yang1, Shenghao Wu1, Guoping Xiong2, Jianhua Yan1, Kefa Cen1, Zheng Bo1, *, Kostya (Ken) Ostrikov3, 4

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 51

  First Online: 10 June 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0281-1

 • Moth-eye Structured Polydimethylsiloxane Films for High-Efficiency Perovskite Solar Cells

  Min-cheol Kim1, 2,, Segeun Jang3,, Jiwoo Choi1, 2, Seong Min Kang4,*, Mansoo Choi1, 2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 53

  First Online: 25 June 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0284-y

 • Flexible Tactile Electronic Skin with Three-dimensional Force Sensing Capability based on Microstructured CNTs/PDMS Nanocomposite

  Xuguang Sun1, 2, ‡, Jianhai Sun1, ‡, Tong Li1, Shuaikang Zheng1, 2, Chunkai Wang1, 2, Wenshuo Tan1, 2, Jingong Zhang3, Chang Liu1, Tianjun Ma1, Zhimei Qi1, Chunxiu Liu1, *, Ning Xue1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 57

  First Online: 16 July 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0288-7

 • Manganese-Zeolitic Imidazolate Frameworks-90 with High Blood Circulation Stability for Magnetic Resonance Imaging-Guided Tumor Therapy

  Zhenqi Jiang1, 3, †, Bo Yuan1, †, Nianxiang Qiu1, Yinjie Wang1, 3, Li Sun1, 3, Zhenni Wei1, Yanyin Li1, 3, Jianjun Zheng2, Yinhua Jin2, Yong Li1, Shiyu Du1, Juan Li1, *, Aiguo Wu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 61

  First Online: 23 July 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0292-y

 • Advances in Tin-Based Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction

  Shulin Zhao1, Sheng Li1, Tao Guo1, Shuaishuai Zhang1, Jing Wang1, Yuping Wu1,* Yuhui Chen1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 62

  First Online: 29 July 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0293-x

 • Electrostatic Self-Assembly of 0D-2D SnO2 Quantum Dots/Ti3C2Tx MXene Hybrids as Anode for Lithium-Ion Batteries

  Huan Liu1, #, Xin Zhang2, #, Yifan Zhu2, Bin Cao2, Qizhen Zhu2, Peng Zhang2, Bin Xu2,*, Feng Wu1, Renjie Chen1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 65

  First Online: 02 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0296-7

 • Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

  Linqu Luo1, Jianjun Song1, *, Longfei Song1, Hongchao Zhang1, Yicheng Bi2, Lei Liu3, Longwei Yin4, Fengyun Wang1, *, Guoxiu Wang5, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 63

  First Online: 01 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0294-9

 • High-performance Na-ion Storage of S-doped Porous Carbon Derived from Conjugated Microporous Polymers

  Yuquan Li1, †, Bin Ni1, †, Xiaodan Li2, Xianghui Wang1, *, Dafeng Zhang3, Qingfei Zhao5, Jinliang Li2, *, Ting Lu1, 4, *, Wenjie Mai2, Likun Pan1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 60

  First Online: 17 July 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0291-z

 • Rapid Isolation and Multiplexed Detection of Exosome Tumor Markers via Queued Beads Combined with Quantum Dots in a Microarray

  Yanan Bai1, 2, Yunxing Lu1, 2, Kun Wang1, 2, Zule Cheng1, 2, Youlan Qu1, 3, shihui Qiu1, Lin Zhou1, Zhenhua Wu1, Jianlong Zhao1, *, Hongju Mao1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 59

  First Online: 16 July 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0285-x

 • Bifunctional Electrocatalysts Based on Mo-doped NiCoP Nanosheet Arrays for Overall Water Splitting

  Jinghuang Lin1, Yaotian Yan1, Chun Li1, Xiaoqing Si1, Haohan Wang1, Junlei Qi1,*, Jian Cao2, Zhengxiang Zhong3, Weidong Fei1, Jicai Feng1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 55

  First Online: 13 July 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0289-6

 • Rational Design of Layered SnS2 on Ultralight Graphene Fiber Fabrics as Binder-Free Anodes for Enhanced Practical Capacity of Sodium-Ion Batteries

  Zongling Ren1, Jie Wen1, Wei Liu1, Xiaoping Jiang1, Yanheng Dong3, Xiaolong Guo1, Qiannan Zhao1, Guipeng Ji1, Ronghua Wang3, Ning Hu1, Baihua Qu2, *, Chaohe Xu1, 4, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 66

  First Online: 03 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0297-6

 • Atomic Layer Deposition Assisted Construction of Binder-Free Ni@N-Doped Carbon Nanospheres Films as Advanced Host for Sulfur Cathode

  Jun Liu1, *, Aixiang Wei1, 2, Guoxiang Pan3, Qinqin Xiong4, Fang Chen5, Shenghui Shen6, Xinhui Xia6, 7, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 64

  First Online: 02 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0295-8

 • Ultra-high Mass-loading Cathode for Aqueous Zinc-ion Battery Based on Graphene-wrapped Aluminum Vanadate Nanobelts

  Wenyu Zhang1, Shuquan Liang1, 2, *, Guozhao Fang1, Yongqiang Yang1, Jiang Zhou1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 69

  First Online: 26 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0300-2

 • A New Free-standing Aqueous Zinc-ion Capacitor Based on MnO2-CNTs Cathode and MXene Anode

  Siliang Wang1, 2, Qiang Wang1, 2, Wei Zeng1, 2, *, Min Wang1, 2, Limin Ruan1, 2, Yanan Ma3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 70

  First Online: 26 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0301-1