Nano-Micro Letters

v10i3 Current Issue
Download the Full Issue
Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2016 Impact Factor: 4.849
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Nanoscale Wire-Bonding of Individual Ag Nanowires on Au Substrate at Room Temperature

Nanoscale Wire-Bonding of Individual Ag Nanowires on Au Substrate at Room Temperature

By Peng Peng, Wei Guo*, Ying Zhu, Lei Liu, Guisheng Zou, Y. Norman Zhou

Novel Hybrid Nanoparticles of Vanadium Nitride/Porous Carbon as An Anode Material for Symmetrical Supercapacitor

Novel Hybrid Nanoparticles of Vanadium Nitride/Porous Carbon as An Anode Material for Symmetrical Supercapacitor

By Sheng Chen, Pengyu Xu, Yue Li, Junfei Xue, Song Han, Weihui Ou, Yaping Ding, Weihai Ni

A Self-Powered Fast-Response Ultraviolet Detector of p-n Homojunction Assembled from Two ZnO-Based Nanowires

A Self-Powered Fast-Response Ultraviolet Detector of p-n Homojunction Assembled from Two ZnO-Based Nanowires

By Chenxi Zhang, Yudan Luo, Xiaohong Chen, Yiwei Chen, Zhuo Sun, Sumei Huang

Investigation on the Formation Mechanism of Double-Layer Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays via Single-Step Chemical Vapour Deposition

Investigation on the Formation Mechanism of Double-Layer Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays via Single-Step Chemical Vapour Deposition

By John K Aijo, Johns Naduvath , Sudhanshu Mallick, Jacob W. Pledger, S.K Remillard, P.A. DeYoung, Manju Thankamoniamma, T.Shripathi, Rachel Reena Philip

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Current Issue
Most Viewed

Volume 10, Issue 4 (2018) • Mesoporous SiO2 Nanoparticles: A Unique Platform Enabling Sensitive Detection of Rare Earth Ions with Smartphone Camera

  Xinyan Dai1, †, Kowsalya D. Rasamani1, †, Feng Hu1, Yugang Sun1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 55

  First Online: 06 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0208-2

 • Bi Nanoparticles Anchored in N-Doped Porous Carbon as Anode of High Energy Density Lithium Ion Battery

  Yaotang Zhong1, Bin Li1, Shumin Li1, Shuyuan Xu1, Zhenghui Pan1, Qiming Huang1, 2, Lidan Xing1, 2, Chunsheng Wang3,*, Weishan Li1, 2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 56

  First Online: 10 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0209-1

Volume 10, Issue 3 (2018) • Towards Enhancing Wearability and Fashion of Wearable Supercapacitor with Modified Polyurethane Artificial Leather Electrolyte

  Yan Huang1, 2, Zijie Tang3, Zhuoxin Liu3, Jun Wei4, Hong Hu5, Chunyi Zhi3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 38

  First Online: 17 January 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0191-7

 • Non-covalently Functionalized Graphene Oxide-Based Coating to Enhance Thermal Stability and Flame Retardancy of PVA Film

  Wenhua Chen1,#, Pengju Liu1,#, Lizhen Min1, Yiming Zhou1, Yuan Liu1,[1], Qi Wang1, Wenfeng Duan2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 39

  First Online: 11 January 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0190-8

 • A Review: Enhanced Anodes of Li/Na-Ion Batteries Based on Yolk-Shell Structured Nanomaterials

  Cuo Wu1, Xin Tong1, Yuanfei Ai1,  De-Sheng Liu1, Peng Yu1, Jiang Wu1, 2, Zhiming M. Wang1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 40

  First Online: 17 January 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0194-4

 • Noninvasive Label-Free Detection of Cortisol and Lactate Using Graphene Embedded Screen-Printed Electrode

  Satish K. Tuteja1, Connor Ormsby1, Suresh Neethirajan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 41

  First Online: 23 January 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0193-5

 • Layer-by-Layer Assembled Bacterial Cellulose/Graphene Oxide Hydrogels with Extremely Enhanced Mechanical Properties

  Honglin Luo1, 2, Jiaojiao Dong1, Fanglian Yao3, Zhiwei Yang1, Wei Li1, Jie Wang1, Xinhua Xu2, Jian Hu 1, *, Yizao Wan1, 2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 42

  First Online: 27 February 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0195-3

 • Formamidinium Lead Bromide Perovskite Microcrystals for Sensitive and Fast Photodetectors

  Fengying Zhang1, 2, Bin Yang2, Kaibo Zheng3, Songqiu Yang2, Yajuan Li2, Weiqiao Deng2, *, Rongxing He1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 43

  First Online: 05 March 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0196-2

 • Metal-Organic Framework-Assisted Synthesis of Compact Fe2O3 Nanotubes in Co3O4 Host with Enhanced Lithium Storage Properties

  Song Lin Zhang1, Bu Yuan Guan1, *, Hao Bin Wu2, Xiong Wen (David) Lou1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 44

  First Online: 11 March 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0197-1

 • Highly Enhanced Visible-Light-Driven Photoelectrochemical Performance of ZnO-Modified In2S3 Nanosheet Arrays by Atomic Layer Deposition

  Ming Li1,2, Xinglong Tu1,3, Yunhui Wang4, Yanjie Su1,*, Jing Hu1, Baofang Cai1, Jing Lu3,*, Zhi Yang1, Yafei Zhang1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 45

  First Online: 23 March 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0199-z

 • Improved Electrochemical Performance Based on Nanostructured SnS2@CoS2-rGO Composite Anode for Sodium-Ion Batteries

  Xia Wang1,*, Xueying Li1, Qiang Li1, Hongsen Li1, Jie Xu1, Hong Wang1, Guoxia Zhao1, Lisha Lu1, Xiaoyu Lin1, Hongliang Li2, Shandong Li1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 46

  First Online: 2 April 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0200-x

 • Nanostructured Graphene Surfaces Promote Different Stages of Bone Cell Differentiation

  F.F. Borghi1,2,3, P.A. Bean2, M.D.M. Evans2, T. van der Laan4,5, S. Kumar4,5, K. Ostrikov1,4,5,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 47

  First Online: 20 March 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0198-0

 • Highly Sensitive MoS2-Indocyanine Green Hybrid for Photoacoustic Imaging of Orthotopic Brain Glioma at Deep Site

  Chengbo Liu1,‡, Jingqin Chen1,2, ‡, Ying Zhu1,‡, Xiaojing Gong1, Rongqin Zheng3, Ningbo Chen1, Dong Chen1, Huixiang Yan1, Peng Zhang5, Hairong Zheng4, Zonghai Sheng4,*, Liang Song1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 48

  First Online: 08 April 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0202-8

 • Low-Temperature Soft-Cover-Assisted Hydrolysis Deposition of Large-Scale TiO2 Layer for Efficient Perovskite Solar Modules

  Jinjin He1, Enbing Bi1, Wentao Tang1, Yanbo Wang1, Xudong Yang1, 2, Han Chen1, 2,*, Liyuan Han1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 49

  First Online: 04 April 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0203-7

 • Bi2Se3/C Nanocomposite as a New Sodium-Ion Battery Anode Material

  Lixin Xie1, Ze Yang1, Jingying Sun1, Haiqing Zhou1, Xiaowei Chi2, Hailong Chen3, Andy X. Li4, Yan Yao2, Shuo Chen1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 50

  First Online: 04 April 2018 (Communication)

  DOI:10.1007/s40820-018-0201-9

 • Computational Study of Ternary Devices: Stable, Low-Cost, and Efficient Planar Perovskite Solar Cells

  Sajid Sajid 1, Ahmed Mourtada Elseman 2, Jun Ji1, Shangyi Dou1, Dong Wei1, Hao Huang1, Peng Cui1, Wenkang Xi1, Lihua Chu1, Yingfeng Li1, Bing Jiang1, Meicheng Li1,*

  Abstract | PDF w/ Links
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 51

  First Online: 09 April 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0205-5

 • A Plasmonic Mass Spectrometry Approach for Detection of Small Nutrients and Toxins

  Shu Wu1, †, Linxi Qian2, †, Lin Huang1, Xuming Sun1, Haiyang Su1, Deepanjali D Gurav1, Mawei Jiang2, Wei Cai2,*, Kun Qian1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 52

  First Online: 17 April 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0204-6

 • A Review on Graphene-Based Nanomaterials in Biomedical Applications and Risks in Environment and Health

  Thabitha P. Dasari Shareena1, Danielle McShan1, Asok K. Dasmahapatra1, Paul B. Tchounwou1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 53

  First Online: 22 April 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0206-4

 • Triboelectric–Electromagnetic Hybrid Generator for Harvesting Blue Energy

  Huiyun Shao1, #, Ping Cheng1, #, Ruixuan Chen1, 2, #, Lingjie Xie1, Na Sun1, Qingqing Shen1, Xiaoping Chen1, Qianqian Zhu1, Yi Zhang1, Yina Liu3, Zhen Wen1,*, Xuhui Sun1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 54

  First Online: 04 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0207-3

Download the Full Issue (PDF)

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 20 most viewed over the last 6 months. • A Mini Review: Can Graphene Be a Novel Material for Perovskite Solar Cell Applications?

  Eng Liang Lim1, *, Chi Chin Yap1, *, Mohammad Hafizuddin Hj Jumali1, Mohd Asri Mat Teridi2, Chin Hoong Teh3

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 27

  First Online: 05 December 2017 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-017-0182-0

 • Facile Synthesis of N-doped Graphene-like Carbon Nanoflakes as Efficient and Stable Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction

  Daguo Gu1, Yao Zhou2, Ruguang Ma2, *, Fangfang Wang2, Qian Liu2, 3, *, Jiacheng Wang2, 3, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 29

  First Online: 04 December 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0181-1

 • Porous Graphene Microflowers for High-Performance Microwave Absorption

  Chen Chen1, Jiabin Xi1, Erzhen Zhou2, Li Peng1, Zichen Chen2, *, Chao Gao1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 26

  First Online: 28 November 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0179-8

 • Reduced Graphene Oxide-Wrapped FeS2 Composite as Anode for High-Performance Sodium-Ion Batteries

  Qinghong Wang1, *, Can Guo1, Yuxuan Zhu1, Jiapeng He1, Hongqiang Wang2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 30

  First Online: 28 November 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0183-z

 • Efficient Carbon-Based CsPbBr3 Inorganic Perovskite Solar Cells by Using Cu-Phthalocyanine as Hole Transport Material

  Zhiyong Liu1, Bo Sun1, Xingyue Liu1, Jinghui Han1, Haibo Ye1, Tielin Shi1, Zirong Tang1, Guanglan Liao1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 34

  First Online: 26 December 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0187-3

 • Efficient Photoelectrochemical Water Splitting by g-C3N4/TiO2 Nanotube Array Heterostructures

  Changhai Liu1, Fang Wang1, Jin Zhang1, Ke Wang1, Yangyang Qiu1, Qian Liang2, Zhidong Chen2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 37

  First Online: 15 January 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0192-6

 • A CuNi/C Nanosheet Array Based on a Metal-Organic Framework Derivate as a Supersensitive Non-Enzymatic Glucose Sensor

  Li Zhang1, Chen Ye1, Xu Li2, Yaru Ding1, Hongbo Liang1, Guangyu Zhao1, Yan Wang1, ⁎

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 28

  First Online: 23 November 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0178-9

 • A Review: Enhanced Anodes of Li/Na-Ion Batteries Based on Yolk-Shell Structured Nanomaterials

  Cuo Wu1, Xin Tong1, Yuanfei Ai1,  De-Sheng Liu1, Peng Yu1, Jiang Wu1, 2, Zhiming M. Wang1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 40

  First Online: 17 January 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0194-4

 • Hierarchical Nanogold Labels to Improve the Sensitivity of Lateral Flow Immunoassay

  Kseniya Serebrennikova1, 2, *, Jeanne Samsonova1, 2, Alexander Osipov1, 2

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 24

  First Online: 23 November 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0180-2

 • Design of Supercapacitor Electrodes Using Molecular Dynamics Simulations

  Zheng Bo1,⁎, Changwen Li1, Huachao Yang1, Kostya Ostrikov2, 3, Jianhua Yan1, Kefa Cen1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 33

  First Online: 21 December 2017 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0188-2

 • Upconversion Nanoparticles-Encoded Hydrogel Microbeads-Based Multiplexed Protein Detection

  Swati Shikha1, Xiang Zheng1, 2, Yong Zhang1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 31

  First Online: 08 December 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0184-y

 • Self-Powered Implantable Skin-Like Glucometer for Real-Time Detection of Blood Glucose Level in vivo

  Wanglinhan Zhang1, #, Linlin Zhang1, #, Huiling Gao2, Wenyan Yang1, Shuai Wang1, *, Lili Xing1, Xinyu Xue1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 32

  First Online: 16 December 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0185-x

 • Observation of Van Hove Singularities and Temperature Dependence of Electrical Characteristics in Suspended Carbon Nanotube Schottky Barrier Transistors

  Jian Zhang1, 2, Siyu Liu1, Jean Pierre Nshimiyimana1, 2, Ya Deng1, 2, Xiao Hu1, 2, Xiannian Chi1, 2, Pei Wu1, 2, Jia Liu1, 2, Weiguo Chu1, *, Lianfeng Sun1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 25

  First Online: 24 October 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0171-3

 • Non-covalently Functionalized Graphene Oxide-Based Coating to Enhance Thermal Stability and Flame Retardancy of PVA Film

  Wenhua Chen1,#, Pengju Liu1,#, Lizhen Min1, Yiming Zhou1, Yuan Liu1,[1], Qi Wang1, Wenfeng Duan2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 39

  First Online: 11 January 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0190-8

 • Towards Enhancing Wearability and Fashion of Wearable Supercapacitor with Modified Polyurethane Artificial Leather Electrolyte

  Yan Huang1, 2, Zijie Tang3, Zhuoxin Liu3, Jun Wei4, Hong Hu5, Chunyi Zhi3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 38

  First Online: 17 January 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0191-7

 • Noninvasive Label-Free Detection of Cortisol and Lactate Using Graphene Embedded Screen-Printed Electrode

  Satish K. Tuteja1, Connor Ormsby1, Suresh Neethirajan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 41

  First Online: 23 January 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0193-5

 • Subtle Variations in Surface Properties of Black Silicon Surfaces Influence the Degree of Bactericidal Efficiency

  Chris M. Bhadra1, Marco Werner2, Vladimir A. Baulin2, Vi Khanh Truong1, Mohammad Al Kobaisi1, Song Ha Nguyen1, Armandas Balcytis1,3, Saulius Juodkazis1,3, James Y. Wang1, David E. Mainwaring1, Russell J. Crawford4, Elena P. Ivanova1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 36

  First Online: 21 December 2017 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-017-0186-9

 • A Review on Surface Stress-Based Miniaturized Piezoresistive SU-8 Polymeric Cantilever Sensors

  Ribu Mathew, A. Ravi Sankar⁎

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 35

  First Online: 02 January 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0189-1

 • Metal-Organic Framework-Assisted Synthesis of Compact Fe2O3 Nanotubes in Co3O4 Host with Enhanced Lithium Storage Properties

  Song Lin Zhang1, Bu Yuan Guan1, *, Hao Bin Wu2, Xiong Wen (David) Lou1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 44

  First Online: 11 March 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0197-1

 • Layer-by-Layer Assembled Bacterial Cellulose/Graphene Oxide Hydrogels with Extremely Enhanced Mechanical Properties

  Honglin Luo1, 2, Jiaojiao Dong1, Fanglian Yao3, Zhiwei Yang1, Wei Li1, Jie Wang1, Xinhua Xu2, Jian Hu 1, *, Yizao Wan1, 2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 42

  First Online: 27 February 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0195-3