Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2018 Impact Factor: 9.043
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Volume
Most Viewed

Volume 12, (2020) • Perfection of Perovskite Grain Boundary Passivation by Rhodium Incorporation for Efficient and Stable Solar Cells

  Wei Liu1, Nanjing Liu1, Shilei Ji1, Hongfeng Hua1, Yuhui Ma1, Ruiyuan Hu1, Jian Zhang1, Liang Chu1, 3 *, Xing'ao Li1 *, Wei Huang1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 119

  First Online: 03 June 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00457-7

 • A Review on Nano-/Microstructured Materials Constructed by Electrochemical Technologies for Supercapacitors

  Huizhen Lv1, a, Qing Pan1, a, Yu Song1, *, Xiao-Xia Liu1, Tianyu Liu2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 118

  First Online: 30 May 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00451-z

 • Tailoring the Meso-Structure of Gold Nanoparticles in Keratins-Based Activated Carbon Toward High-Performance Flexible Sensor

  Aniruddha B. Patil1, 2, *, Zhaohui Meng1, Ronghui Wu1, Liyun Ma1, Zijie Xu1, Chenyang Shi1, Wu Qiu1, Qiang Liu1, Yifan Zhang1, Youhui Lin1, Naibo Lin1, *, Xiang Yang Liu1, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 117

  First Online: 29 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00459-5

 • Atomically Dispersed Fe-N4 Modified with Precisely Located S for Highly Efficient Oxygen Reduction

  Yin Jia1, , Xuya Xiong4, †, Danni Wang2, Xinxuan Duan1, Kai Sun1, 3, Yajie Li1, Lirong Zheng5, Wenfeng Lin3, Mingdong Dong4, Guoxin Zhang2, *, Wen Liu1, *, Xiaoming Sun1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 116

  First Online: 26 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00456-8

 • Intercalating Ultrathin MoO3 Nanobelts into MXene Film with Ultrahigh Volumetric Capacitance and Excellent Deformation for High-Energy-Density Devices

  Yuanming Wang1, #, Xue Wang1, #, Xiaolong Li1, Rong Liu2, *, Yang Bai1, Huanhao Xiao1, Yang Liu1, Guohui Yuan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 115

  First Online: 22 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00450-0

 • Self-Assembled Al Nanostructure/ZnO Quantum Dot Heterostructures for High Responsivity and Fast UV Photodetector

  Sisi Liu1, Ming-Yu Li2, *, Jianbing Zhang1, Dong Su1, Zhen Huang3, Sundar Kunwar4, Jihoon Lee4, 5

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 114

  First Online: 22 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00455-9

 • Cocoon Silk-Derived, Hierarchically Porous Carbon as Anode for Highly Robust Potassium-Ion Hybrid Capacitors

  Haiyan Luo1, 2, Maoxin Chen1, 2, Jinhui Cao1, 2, Meng Zhang1, 2, Shan Tan1, 2, Lei Wang1, 2, Jiang Zhong1, 2, Hongli Deng1, 2, Jian Zhu1, 2, *, Bingan Lu1, 2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 113

  First Online: 22 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00454-w

 • Comprehensive Design of the High-Sulfur-Loading Li-S Battery Based on MXene Nanosheets

  Shouzheng Zhang1, 3, , Ning Zhong2, ‡, Xing Zhou2, Mingjie Zhang2, Xiangping Huang3, Xuelin Yang1, *, Ruijin Meng2, Xiao Liang2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 112

  First Online: 20 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00449-7

 • Surface-Modified Graphene Oxide/Lead Sulfide Hybrid Film-Forming Ink for High-Efficiency Bulk Nano-Heterojunction Colloidal Quantum Dot Solar Cells

  Yaohong Zhang 1, Guohua Wu 2, *, Chao 1, Feng Liu 1, Dong Liu 1, Taizo Masuda 3, Kenji Yoshino 4, Shuzi Hayase 1, Ruixiang Wang 5, *, Qing Shen 1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 111

  First Online: 16 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00448-8

 • High-Performance Aqueous Zinc-Manganese Battery with Reversible Mn2+/Mn4+ Double Redox Achieved by Carbon Coated MnOx Nanoparticles

  Jingdong Huang1, a, Jing Zeng1, a, Kunjie Zhu2, Ruizhi Zhang3, *, Jun Liu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 110

  First Online: 13 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00445-x

Volume 11 (2019) • Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

  Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

  First Online: 08 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

 • Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

  Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
  Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

 • Coral-Like Yolk–Shell-Structured Nickel Oxide/Carbon Composite Microspheres for High-Performance Li-Ion Storage Anodes

  Min Su Jo1, Subrata Ghosh2, Sang Mun Jeong2, Yun Chan Kang3,*, Jung Sang Cho1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 3

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0234-0

 • In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Battery

  Qi Shao1, Jiaqi Liu1, Qiong Wu1, Qiang Li1, Heng‑guo Wang1,*, Yanhui Li1, Qian Duan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 4

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0231-3

 • Enhanced Roles of Carbon Architectures in High-Performance Lithium-Ion Batteries

  Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

  First Online: 10 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

 • Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

  S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

  First Online: 12 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

 • Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

  Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

  First Online: 17 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

 • Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

  Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

  First Online: 19 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

 • N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

  Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

  First Online: 22 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

 • In-situ Preparation of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

  Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

  First Online: 23 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

All Items from this volume

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 10 most viewed over the last 6 months. • Waste Copper Wires to Dendritic Nanostructure for High-Energy Wire-Type Alkaline Battery

  Nilesh R. Chodankar1, 2, Su-Hyeon Ji1, Young-Kyu Han2, Do-Heyoung Kim1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 1

  First Online: 12 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0337-2

 • Rational Design of Porous N-Ti3C2@CNT Microspheres for High Cycling Stability Li-S Battery

  Jianli Wang1, Zhao Zhang1, Xufeng Yan1, Shunlong Zhang1, Zihao Wu1, Zhihong Zhuang1, Wei-Qiang Han1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 4

  First Online: 12 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0341-6

 • K2Ti6O13 Nanoparticle-Loaded Porous rGO Crumples for Supercapacitors

  Chongmin Lee1, 2, Sun Kyung Kim2, Hankwon Chang1, 2, Hee Dong Jang1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 10

  First Online: 26 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0344-3

 • TiN Paper for Ultrafast-Charging Supercapacitors

  Bin Yao1, Mingyang Li1, 2, Jing Zhang1, Lei Zhang1, 3, Yu Song1, Wang Xiao1, Andrea Cruz1, Yexiang Tong2, Yat Li1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 3

  First Online: 10 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0340-7

 • Elastic Aerogels of Cellulose Nanofibers@Metal-Organic Framework for Thermal Insulation and Fire Retardancy

  Shengyang Zhou1, Varvara Apostolopoulou-Kalkavoura2, Marcus Vinícius Tavares da Costa3, Lennart Bergström2, Maria Strømme1,*, Chao Xu1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 9

  First Online: 19 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0343-4

 • Nano/Micro-Confined Water in Graphene Hydrogel as Superadsorbents for Water Purification

  Yiran Sun1, Fei Yu2, *, Cong Li3, Xiaohu Dai1, 5, Jie Ma1, 4, 5, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 2

  First Online: 12 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0336-3

 • Growth of Carbon Nanocoils by Porous α-Fe2O3/SnO2 Catalyst and Its Buckypaper for High Efficient Adsorption

  Yongpeng Zhao1, 2, Jianzhen Wang1, Hui Huang1, Tianze Cong1, Shuaitao Yang1, Huan Chen2, Jiaqi Qin3, Muhammad Usman1, Zeng Fan1 , Lujun Pan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 23

  First Online: 16 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0365-y

 • Experimental and DFT Studies of Au Deposition Over WO3/g-C3N4 Z-Scheme Heterojunction

  Muhammad Humayun1, 2, Habib Ullah3, Junhao Cao1, Wenbo Pi1, Yang Yuan1, Sher Ali1, Asif Ali Tahir3, Pang Yue4, Abbas Khan5, Zhiping Zheng1, Qiuyun Fu1, Wei Luo1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 7

  First Online: 19 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0345-2

 • Bi2S3 for Aqueous Zn Ion Battery with Enhanced Cycle Stability

  Ting Xiong 1, 2, Yinming Wang1, Bosi Yin1, 3, Wen Shi1, Wee Siang Vincent Lee1, *, Junmin Xue1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 8

  First Online: 19 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0352-3

 • Photocatalytic H2 Evolution on TiO2 Assembled with Ti3C2 MXene and Metallic 1T-WS2 as Cocatalysts

  Yujie Li1, #, Lei Ding1, #, Shujun Yin1, Zhangqian Liang1, Yanjun Xue1, Xinzhen Wang1, *, Hongzhi Cui1, *, Jian Tian1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 6

  First Online: 16 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0339-0