Nano-Micro Letters

v10i4

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2017 Impact Factor: 7.381
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Nanoscale Wire-Bonding of Individual Ag Nanowires on Au Substrate at Room Temperature

Nanoscale Wire-Bonding of Individual Ag Nanowires on Au Substrate at Room Temperature

By Peng Peng, Wei Guo*, Ying Zhu, Lei Liu, Guisheng Zou, Y. Norman Zhou

Novel Hybrid Nanoparticles of Vanadium Nitride/Porous Carbon as An Anode Material for Symmetrical Supercapacitor

Novel Hybrid Nanoparticles of Vanadium Nitride/Porous Carbon as An Anode Material for Symmetrical Supercapacitor

By Sheng Chen, Pengyu Xu, Yue Li, Junfei Xue, Song Han, Weihui Ou, Yaping Ding, Weihai Ni

A Self-Powered Fast-Response Ultraviolet Detector of p-n Homojunction Assembled from Two ZnO-Based Nanowires

A Self-Powered Fast-Response Ultraviolet Detector of p-n Homojunction Assembled from Two ZnO-Based Nanowires

By Chenxi Zhang, Yudan Luo, Xiaohong Chen, Yiwei Chen, Zhuo Sun, Sumei Huang

Investigation on the Formation Mechanism of Double-Layer Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays via Single-Step Chemical Vapour Deposition

Investigation on the Formation Mechanism of Double-Layer Vertically Aligned Carbon Nanotube Arrays via Single-Step Chemical Vapour Deposition

By John K Aijo, Johns Naduvath , Sudhanshu Mallick, Jacob W. Pledger, S.K Remillard, P.A. DeYoung, Manju Thankamoniamma, T.Shripathi, Rachel Reena Philip

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Issue
Most Viewed

Volume 11, (2019) • Bimetallic NiCo2S4 Nanoneedles Anchored on Mesocarbon Microbeads as Advanced Electrodes for Asymmetric Supercapacitors

  Yu Zhang1, Yihe Zhang1,*, Yuanxing Zhang1, Haochen Si1, Li Sun1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 35

  First Online: 23 April 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0265-1

 • MoS2-Based Photodetectors Powered by Asymmetric Contact Structure with Large Work Function Difference

  Zhe Kang1, Yongfa Cheng1, Zhi Zheng1, Feng Cheng1, Ziyu Chen1, Luying Li1, Xinyu Tan2, *, Lun Xiong3, Tianyou Zhai1, Yihua Gao1, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 34

  First Online: 16 April 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0262-4

 • Stepwise Fabrication of Co-Embedded Porous Multichannel Carbon Nanofibers for High-Efficiency Oxygen Reduction

  Zeming Tang1, Yingxuan Zhao1, Qingxue Lai1,*, Jia Zhong1, Yanyu Liang1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 33

  First Online: 06 April 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0264-2

 • In Situ Synthesis of Fluorescent Mesoporous Silica-Carbon Dot Nanohybrids Featuring Folate Receptor-Overexpressing Cancer Cell Targeting and Drug Delivery

  Shuai Zhao1, 2, Shan Sun2, *, Kai Jiang2, Yuhui Wang2, Yu Liu3, Song Wu3, Zhongjun Li4, Qinghai Shu1, 3, *, Hengwei Lin2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 32

  First Online: 05 April 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0263-3

 • Ultrathin Ti3C2Tx (MXene) Nanosheets Wrapped NiSe2 Octahedral Crystal for Enhanced Supercapacitor Performance and Synergetic Electrocatalytic Water Splitting

  Hanmei Jiang1, 2, †, Zegao Wang1, 3, †, Qian Yang4, Luxi Tan2, Lichun Dong2,*, Mingdong Dong1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 31

  First Online: 04 April 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0261-5

 • Nitrogen and Phosphorus Dual-Doped Multilayer Graphene as Universal Anode for Full Carbon-Based Lithium and Potassium Ion Capacitors

  Yuting Luan1, Rong Hu1, Yongzheng Fang1, Kai Zhu1, *, Kui Cheng1, Jun Yan1, Ke Ye1, Guiling Wang1, Dianxue Cao1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 30

  First Online: 03 April 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0260-6

 • Cobalt Sulfide Confined in N-doped Porous Branched Carbon Nanotubes for Lithium-Ion Batteries

  Yongsheng Zhou1, 2, *, Yingchun Zhu2, Bingshe Xu3, Xueji Zhang4, *, Khalid A. Al-Ghanim5, Shahid Mahboob5, 6

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 29

  First Online: 29 March 2019 (Letter)

  DOI:10.1007/s40820-019-0259-z

 • Hollow Nanocages of NixCo1-xSe for Efficient Zinc–Air Batteries and Overall Water Splitting

  Zhengxin Qian1, Yinghuan Chen2, Zhenghua Tang2, 3, *, Zhen Liu4, Xiufang Wang1, Yong Tian1, *, Wei Gao1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 28

  First Online: 27 March 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0258-0

 • Photostable and Biocompatible Fluorescent Silicon Nanoparticles for Imaging-Guided Co-Delivery of siRNA and Doxorubicin to Drug-Resistant Cancer Cells

  Daoxia Guo1, #, Xiaoyuan Ji1, #, Fei Peng1, Yiling Zhong1, Binbin Chu1, Yuanyuan Su1, *, Yao He1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 27

  First Online: 25 March 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0257-1

 • Origin of Luminescent Centers and Edge States in Low-Dimensional Lead Halide Perovskites: Controversies, Challenges and Instructive Approaches

  Jiming Bao1, 2, 3, *, Viktor G. Hadjiev4, 5, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 26

  First Online: 25 March 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0254-4

 • V2O5 Nanospheres with Mixed Vanadium Valences as High Electrochemically Active Aqueous Zinc-ion Battery Cathode

  Fei Liu1, Zixian Chen1, Guozhao Fang1, Ziqing Wang1, Yangsheng Cai1, Boya Tang1, Jiang Zhou1, 2, *, Shuquan Liang1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 25

  First Online: 22 March 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0256-2

 • Biomass-Derived Porous Carbon-Based Nanostructures for Microwave Absorption

  Huanqin Zhao1, Yan Cheng1, Wei Liu1, Lieji Yang1, Baoshan Zhang2, *, Paul Luyuan Wang3, 4, Guangbin Ji 1, *, Zhichuan J. Xu 3, 4, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 24

  First Online: 15 March 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0255-3

 • Synthesis and Characterization of a Silica-Based Drug Delivery System for Spinal Cord Injury Therapy

  Guodong Sun2, Shenghui Zeng1, Xu Liu1, Haishan Shi1, Renwen Zhang3, Baocheng Wang4, Changren Zhou1, Tao Yu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 23

  First Online: 11 March 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0252-6

 • Improved Na+/K+ Storage Properties of ReSe2–Carbon Nanofibers Based on Graphene Modifications

  Yusha Liao1, Changmiao Chen1, Dangui Yin1, Yong Cai1, Rensheng He1, *, Ming Zhang1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 22

  First Online: 11 March 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0248-2

 • Nitrogen-Doped Sponge Ni Fibers as Highly Efficient Electrocatalysts for Oxygen Evolution Reaction

  Kaili Zhang1, Xinhui Xia1, *, Shengjue Deng1, Yu Zhong1, Dong Xie2, Guoxiang Pan3, Jianbo Wu4, Qi Liu5, Xiuli Wang1, Jiangping Tu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 21

  First Online: 09 March 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0253-5

 • Novel Graphene Biosensor Based on the Functionalization of Multifunctional Nano-Bovine Serum Albumin for the Highly Sensitive Detection of Cancer Biomarkers

  Lin Zhou1, #, Kun Wang1, # , Hao Sun1,  Simin Zhao2, Xianfeng Chen3, Dahong Qian2, Hongju Mao1, *, Jianlong Zhao1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 20

  First Online: 09 March 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0250-8

 • Nanogenerator-Based Self-Charging Energy Storage Devices

  Kun Zhao1, 2, 6, Yuanhao Wang3, *, Lu Han4, Yongfei Wang4, Xudong Luo4, Zhiqiang Zhang5, *, Ya Yang1, 6, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 19

  First Online: 09 March 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0251-7

 • High Initial Reversible Capacity and Long Life of Ternary SnO2-Co-Carbon Nanocomposite Anodes for Lithium-Ion Batteries

  Pan Deng1, Jing Yang1, Shengyang Li1, Tian-E Fan2, *, Hong-Hui Wu3, Yun Mou4, Hui Huang1, Qiaobao Zhang1, *, Dong-Liang Peng1, Baihua Qu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 18

  First Online: 01 March 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0246-4

 • Housing Sulfur in Polymer Composite Frameworks for Li-S Batteries

  Luke Hencz1, Hao Chen1, Han Yeu Ling1, Yazhou Wang1, Chao Lai1 , Huijun Zhao1, Shanqing Zhang1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 17

  First Online: 27 February 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0249-1

 • Lead-Free Halide Double Perovskite Materials: A New Superstar Towards Green and Stable Optoelectronic Applications

  Liang Chu1, 2, Waqar Ahmad3, Wei Liu2, Jian Yang2, Rui Zhang2, Yan Sun1, Jianping Yang1, *, Xing’ao Li1, 2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 16

  First Online: 27 February 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0244-6

 • Metal-Oleate Complex Derived Bimetallic Oxides Nanoparticles Encapsulated in 3D Graphene Networks as Anodes for Efficient Lithium Storage with Pseudocapacitance

  Yingying Cao1, #, Kaiming Geng1, #, Hongbo Geng2, *, Huixiang Ang3, Jie Pei1, Yayuan Liu1, Xueqin Cao1, Junwei Zheng4, Hongwei Gu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 15

  First Online: 25 February 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0247-3

 • SnS2@C Hollow Nanospheres with Robust Structural Stability as High-Performance Anodes for Sodium Ion Batteries

  Shuaihui Li1, 2, †, Zhipeng Zhao1, 2, †, Chuanqi Li1, 2, Zhongyi Liu1, 2, * , Dan Li1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 14

  First Online: 21 February 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0243-7

 • Recent Progress in the Fabrication, Properties, and Devices of Heterostructures Based on 2D Materials

  Yanping Liu1, #, *, Siyu Zhang1, #, Jun He1, Zhiming M. Wang2, *, Zongwen Liu3, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 13

  First Online: 18 February 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0245-5

 • High-Index-Faceted Ni3S2 Branch Arrays as Bifunctional Electrocatalysts for Efficient Water Splitting

  Shengjue Deng1, ‡, Kaili Zhang1, ‡, Dong Xie2, Yan Zhang1, Yongqi Zhang3, Yadong Wang4, Jianbo Wu5, Xiuli Wang1, Hong Jin Fan3, Xinhui Xia1, *, Jiangping Tu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 12

  First Online: 05 February 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0242-8

 • A Floatable Piezo-Photocatalytic Platform Based on Semi-Embedded ZnO Nanowire Array for High-Performance Water Decontamination

  Yaozhong Zhang1, *, Xiaolu Huang2, Junghoon Yeom2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 11

  First Online: 24 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0241-9

 • In-situ Preparation of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

  Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

  First Online: 23 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

 • N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

  Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

  First Online: 22 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

 • Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

  Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

  First Online: 19 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

 • Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

  Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

  First Online: 17 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

 • Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

  S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

  First Online: 12 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

Volume 10, Issue 4 (2018) • Mesoporous SiO2 Nanoparticles: A Unique Platform Enabling Sensitive Detection of Rare Earth Ions with Smartphone Camera

  Xinyan Dai1, †, Kowsalya D. Rasamani1, †, Feng Hu1, Yugang Sun1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 55

  First Online: 06 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0208-2

 • Bi Nanoparticles Anchored in N-Doped Porous Carbon as Anode of High Energy Density Lithium Ion Battery

  Yaotang Zhong1, Bin Li1, Shumin Li1, Shuyuan Xu1, Zhenghui Pan1, Qiming Huang1, 2, Lidan Xing1, 2, Chunsheng Wang3,*, Weishan Li1, 2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 56

  First Online: 10 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0209-1

 • Hybrid Field-Effect Transistors and Photodetectors Based on Organic Semiconductor and CsPbI3 Perovskite Nanorods Bilayer Structure

  Yantao Chen2, Xiaohan Wu2, Yingli Chu2, Jiachen Zhou2, Bilei Zhou2, Jia Huang1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 57

  First Online: 28 May 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0210-8

 • Controllable Vapor Growth of Large-Area Aligned CdSxSe1-x Nanowires for Visible Range Integratable Photodetectors

  Muhammad Shoaib1, Xiaoxia Wang1, Xuehong Zhang1, Qinglin Zhang1, Anlian Pan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 58

  First Online: 03 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0211-7

 • Highly Reversible Li–Se Batteries with Ultra-Lightweight N,S-Codoped Graphene Blocking Layer

  Xingxing Gu1,*, Lingbao Xin2, Yang Li3, Fan Dong1, Min Fu1, Yanglong Hou4,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 59

  First Online: 13 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0213-5

 • Enhanced Performance of a Monolayer MoS2/WSe2 Het-erojunction as a Photoelectrochemical Cathode

  Jingwei Xiao1, Yu Zhang1, *, Huanjun Chen1, Ningsheng Xu1, Shaozhi Deng1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 60

  First Online: 13 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0212-6

 • Visualizing Photodynamic Therapy in Transgenic Zebrafish Using Organic Nanoparticles with Aggregation-Induced Emission

  Purnima Naresh Manghnani1, Wenbo Wu1, Shidang Xu1, Fang Hu1, Cathleen Teh2, Bin Liu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 61

  First Online: 26 January 2018 (Communication)

  DOI:10.1007/s40820-018-0214-4

 • MoS2 Nanosheets Arrays Rooted on Hollow rGO Spheres as Bifunctional Hydrogen Evolution Catalyst and Supercapacitor Electrode

  Shizheng Zheng1, Lijun Zheng1, Zhengyou Zhu1, Jian Chen1, Jianli Kang2, Zhulin Huang3, Dachi Yang1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 62

  First Online: 18 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0215-3

 • A Novel Hierarchical Porous 3D Structured Vanadium Nitride/Carbon Membranes for High-performance Supercapacitor Negative Electrodes

  Yage Wu1, Yunlong Yang1, Xiaoning Zhao1, Yongtao Tan1, Ying Liu1, Zhen Wang1, Fen Ran1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 63

  First Online: 28 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0217-1

 • Metal-Organic Framework-Based Sensors for Environmental Contaminant Sensing

  Xian Fang1, 2, †, Boyang Zong1, 2, †, Shun Mao1, 2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 64

  First Online: 24 June 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0218-0

 • In Vivo Tumor-Targeted Dual-Modality PET/Optical Imaging with a Yolk/Shell Structured Silica Nanosystem

  Sixiang Shi1, #, Feng Chen2, #, Shreya Goel1, Stephen A. Graves3, Haiming Luo2, Charles P. Theuer4, Jonathan W. Engle3, Weibo Cai1, 2, 3, 5, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 65

  First Online: 14 June 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0216-2

 • Recent Progress on Two-Dimensional Nanoflake Ensembles for Energy Storage Applications

  Huicong Xia1, Qun Xu1, Jianan Zhang1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 66

  First Online: 28 July 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0219-z

 • Layered Trichalcogenidophosphate: A New Catalyst Family for Water Splitting

  Cheng-Feng Du1, 2, Qinghua Liang2, Raksha Dangol2, Jin Zhao2, Hao Ren2, Srinivasan Madhavi2, Qingyu Yan2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 67

  First Online: 9 August 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0220-6

 • Recent Advances in Synthesis and Properties of Hybrid Halide Perovskites for Photovoltaics

  Vidyasagar C. C.1, 2, *, Blanca M. Muñoz Flores1, Víctor M. Jiménez Pérez1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 68

  First Online: 15 August 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0221-5

 • Nanostructured Ternary Metal Tungstate-based Photocatalysts for Environmental Purification and Solar Water Splitting: A Review

  Jun Ke2, M. Adnan Younis1, Yan Kong1, Hongru Zhou2, Jie Liu3, *, Lecheng Lei1, Yang Hou1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 69

  First Online: 2 September 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0222-4

 • Beyond Graphene Anode Materials for Emerging Metal Ion Batteries and Supercapacitors

  Santanu Mukherjee1, #, *, Zhongkan Ren1, #, Gurpreet Singh1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 70

  First Online: 12 September 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0224-2

 • Nitrogen-Doped TiO2-C Composite Nanofibers with High-Capacity and Long-Cycle Life as Anode Materials for Sodium-ion Batteries

  Su Nie1, Li Liu1, 2, *, Junfang Liu1, Jianjun Xie1, Yue Zhang1,Jing Xia1,Hanxiao Yan1, Yiting Yuan1, Xianyou Wang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 71

  First Online: 20 September 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0225-1

 • Biogreen Synthesis of Carbon Dots for Biotechnology and Nanomedicine Applications

  Kok Ken Chan1 , Stephanie Hui Kit Yap1 , Ken-Tye Yong1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 72

  First Online: 17 October 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0223-3

 • Tunable 3D Nanofiber Architecture of Polycaprolactone by Divergence Electrospinning for Potential Tissue Engineering Applications

  George Z. Tan1, Yingge Zhou1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 73

  First Online: 25 October 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0226-0

 • Indocyanine Green-Conjugated Magnetic Prussian Blue Nanoparticles for Synchronous Photothermal/Photodynamic Tumor Therapy

  Peng Xue1,2, Ruihao Yang1,2, Lihong Sun1,2, Qian Li1,2, Lei Zhang3, Zhigang Xu1,2, Yuejun Kang1,2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 74

  First Online: 25 October 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0227-z

 • Heterostructured Electrocatalysts for Hydrogen Evolution Reaction Under Alkaline Conditions

  Jumeng Wei1,2, Min Zhou2, Anchun Long2, Yanming Xue3, Hanbin Liao4,5, Chao Wei4,5, Zhichuan J. Xu4,5,6,7

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 75

  First Online: 7 November 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0229-x

 • A Self-Powered Breath Analyzer Based on PANI/PVDF Piezo-Gas-Sensing Arrays for Potential Diagnostics Application

  Yongming Fu1,2, Haoxuan He3, Tianming Zhao3, Yitong Dai3, Wuxiao Han3, Jie Ma2, Lili Xing1,3, Yan Zhang1, Xinyu Xue1,3

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 76

  First Online: 12 November 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0228-y

 • Review of Water-Assisted Crystallization for TiO2 Nanotubes

  Xiaoyi Wang1, Dainan Zhang1, Quanjun Xiang1, Zhiyong Zhong1, Yulong Liao1,2

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 77

  First Online: 15 November 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0230-4

Download the Full Issue (PDF)

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 20 most viewed over the last 6 months. • Biogreen Synthesis of Carbon Dots for Biotechnology and Nanomedicine Applications

  Kok Ken Chan1 , Stephanie Hui Kit Yap1 , Ken-Tye Yong1

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 72

  First Online: 17 October 2018 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0223-3

 • Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

  Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

  First Online: 08 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

 • Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

  Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
  Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

 • Indocyanine Green-Conjugated Magnetic Prussian Blue Nanoparticles for Synchronous Photothermal/Photodynamic Tumor Therapy

  Peng Xue1,2, Ruihao Yang1,2, Lihong Sun1,2, Qian Li1,2, Lei Zhang3, Zhigang Xu1,2, Yuejun Kang1,2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2018) 10: 74

  First Online: 25 October 2018 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0227-z