Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2018 Impact Factor: 9.043
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Volume
Most Viewed

Volume 12, (2020) • A Review on Nano-/Microstructured Materials Constructed by Electrochemical Technologies for Supercapacitors

  Huizhen Lv1, a, Qing Pan1, a, Yu Song1, *, Xiao-Xia Liu1, Tianyu Liu2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 118

  First Online: 30 May 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00451-z

 • Tailoring the Meso-Structure of Gold Nanoparticles in Keratins-Based Activated Carbon Toward High-Performance Flexible Sensor

  Aniruddha B. Patil1, 2, *, Zhaohui Meng1, Ronghui Wu1, Liyun Ma1, Zijie Xu1, Chenyang Shi1, Wu Qiu1, Qiang Liu1, Yifan Zhang1, Youhui Lin1, Naibo Lin1, *, Xiang Yang Liu1, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 117

  First Online: 29 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00459-5

 • Atomically Dispersed Fe-N4 Modified with Precisely Located S for Highly Efficient Oxygen Reduction

  Yin Jia1, , Xuya Xiong4, †, Danni Wang2, Xinxuan Duan1, Kai Sun1, 3, Yajie Li1, Lirong Zheng5, Wenfeng Lin3, Mingdong Dong4, Guoxin Zhang2, *, Wen Liu1, *, Xiaoming Sun1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 116

  First Online: 26 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00456-8

 • Intercalating Ultrathin MoO3 Nanobelts into MXene Film with Ultrahigh Volumetric Capacitance and Excellent Deformation for High-Energy-Density Devices

  Yuanming Wang1, #, Xue Wang1, #, Xiaolong Li1, Rong Liu2, *, Yang Bai1, Huanhao Xiao1, Yang Liu1, Guohui Yuan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 115

  First Online: 22 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00450-0

 • Self-Assembled Al Nanostructure/ZnO Quantum Dot Heterostructures for High Responsivity and Fast UV Photodetector

  Sisi Liu1, Ming-Yu Li2, *, Jianbing Zhang1, Dong Su1, Zhen Huang3, Sundar Kunwar4, Jihoon Lee4, 5

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 114

  First Online: 22 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00455-9

 • Cocoon Silk-Derived, Hierarchically Porous Carbon as Anode for Highly Robust Potassium-Ion Hybrid Capacitors

  Haiyan Luo1, 2, Maoxin Chen1, 2, Jinhui Cao1, 2, Meng Zhang1, 2, Shan Tan1, 2, Lei Wang1, 2, Jiang Zhong1, 2, Hongli Deng1, 2, Jian Zhu1, 2, *, Bingan Lu1, 2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 113

  First Online: 22 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00454-w

 • Comprehensive Design of the High-Sulfur-Loading Li-S Battery Based on MXene Nanosheets

  Shouzheng Zhang1, 3, , Ning Zhong2, ‡, Xing Zhou2, Mingjie Zhang2, Xiangping Huang3, Xuelin Yang1, *, Ruijin Meng2, Xiao Liang2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 112

  First Online: 20 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00449-7

 • Surface-Modified Graphene Oxide/Lead Sulfide Hybrid Film-Forming Ink for High-Efficiency Bulk Nano-Heterojunction Colloidal Quantum Dot Solar Cells

  Yaohong Zhang 1, Guohua Wu 2, *, Chao 1, Feng Liu 1, Dong Liu 1, Taizo Masuda 3, Kenji Yoshino 4, Shuzi Hayase 1, Ruixiang Wang 5, *, Qing Shen 1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 111

  First Online: 16 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00448-8

 • High-Performance Aqueous Zinc-Manganese Battery with Reversible Mn2+/Mn4+ Double Redox Achieved by Carbon Coated MnOx Nanoparticles

  Jingdong Huang1, a, Jing Zeng1, a, Kunjie Zhu2, Ruizhi Zhang3, *, Jun Liu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 110

  First Online: 13 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00445-x

 • Development of an Ultra-Sensitive and Flexible Piezoresistive Flow Sensor Using Vertical Graphene Nanosheets

  Sajad Abolpour Moshizi1, Shohreh Azadi1, Andrew Belford1, Amir Razmjou2, Shuying Wu1, Zhao Jun Han3, Mohsen Asadnia1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 109

  First Online: 11 May 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00446-w

Volume 11 (2019) • Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

  Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

  First Online: 08 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

 • Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

  Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
  Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

 • Coral-Like Yolk–Shell-Structured Nickel Oxide/Carbon Composite Microspheres for High-Performance Li-Ion Storage Anodes

  Min Su Jo1, Subrata Ghosh2, Sang Mun Jeong2, Yun Chan Kang3,*, Jung Sang Cho1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 3

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0234-0

 • In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Battery

  Qi Shao1, Jiaqi Liu1, Qiong Wu1, Qiang Li1, Heng‑guo Wang1,*, Yanhui Li1, Qian Duan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 4

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0231-3

 • Enhanced Roles of Carbon Architectures in High-Performance Lithium-Ion Batteries

  Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

  First Online: 10 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

 • Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

  S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

  First Online: 12 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

 • Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

  Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

  First Online: 17 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

 • Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

  Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

  First Online: 19 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

 • N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

  Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

  First Online: 22 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

 • In-situ Preparation of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

  Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

  First Online: 23 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

All Items from this volume

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 10 most viewed over the last 6 months. • Waste Copper Wires to Dendritic Nanostructure for High-Energy Wire-Type Alkaline Battery

  Nilesh R. Chodankar1, 2, Su-Hyeon Ji1, Young-Kyu Han2, Do-Heyoung Kim1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 1

  First Online: 12 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0337-2

 • Rational Design of Porous N-Ti3C2@CNT Microspheres for High Cycling Stability Li-S Battery

  Jianli Wang1, Zhao Zhang1, Xufeng Yan1, Shunlong Zhang1, Zihao Wu1, Zhihong Zhuang1, Wei-Qiang Han1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 4

  First Online: 12 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0341-6

 • K2Ti6O13 Nanoparticle-Loaded Porous rGO Crumples for Supercapacitors

  Chongmin Lee1, 2, Sun Kyung Kim2, Hankwon Chang1, 2, Hee Dong Jang1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 10

  First Online: 26 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0344-3

 • TiN Paper for Ultrafast-Charging Supercapacitors

  Bin Yao1, Mingyang Li1, 2, Jing Zhang1, Lei Zhang1, 3, Yu Song1, Wang Xiao1, Andrea Cruz1, Yexiang Tong2, Yat Li1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 3

  First Online: 10 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0340-7

 • Nano/Micro-Confined Water in Graphene Hydrogel as Superadsorbents for Water Purification

  Yiran Sun1, Fei Yu2, *, Cong Li3, Xiaohu Dai1, 5, Jie Ma1, 4, 5, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 2

  First Online: 12 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0336-3

 • Elastic Aerogels of Cellulose Nanofibers@Metal-Organic Framework for Thermal Insulation and Fire Retardancy

  Shengyang Zhou1, Varvara Apostolopoulou-Kalkavoura2, Marcus Vinícius Tavares da Costa3, Lennart Bergström2, Maria Strømme1,*, Chao Xu1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 9

  First Online: 19 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0343-4

 • Growth of Carbon Nanocoils by Porous α-Fe2O3/SnO2 Catalyst and Its Buckypaper for High Efficient Adsorption

  Yongpeng Zhao1, 2, Jianzhen Wang1, Hui Huang1, Tianze Cong1, Shuaitao Yang1, Huan Chen2, Jiaqi Qin3, Muhammad Usman1, Zeng Fan1 , Lujun Pan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 23

  First Online: 16 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0365-y

 • Experimental and DFT Studies of Au Deposition Over WO3/g-C3N4 Z-Scheme Heterojunction

  Muhammad Humayun1, 2, Habib Ullah3, Junhao Cao1, Wenbo Pi1, Yang Yuan1, Sher Ali1, Asif Ali Tahir3, Pang Yue4, Abbas Khan5, Zhiping Zheng1, Qiuyun Fu1, Wei Luo1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 7

  First Online: 19 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0345-2

 • Bi2S3 for Aqueous Zn Ion Battery with Enhanced Cycle Stability

  Ting Xiong 1, 2, Yinming Wang1, Bosi Yin1, 3, Wen Shi1, Wee Siang Vincent Lee1, *, Junmin Xue1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 8

  First Online: 19 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0352-3

 • Photocatalytic H2 Evolution on TiO2 Assembled with Ti3C2 MXene and Metallic 1T-WS2 as Cocatalysts

  Yujie Li1, #, Lei Ding1, #, Shujun Yin1, Zhangqian Liang1, Yanjun Xue1, Xinzhen Wang1, *, Hongzhi Cui1, *, Jian Tian1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 6

  First Online: 16 December 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0339-0