15August2020

Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2019 Impact Factor: 12.264
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Volume
Most Viewed

Volume 12, (2020) • A Combinative Assembly Strategy Inspired Reversibly Borate-Bridged Polymeric Micelles for Lesion-Specific Rapid Release of Anti-Coccidial Drugs

  Hao Cheng1,#, Huaqing Zhang1, #, Gujun Xu1, Jin Peng1, Zhen Wang1, Bo Sun2, Djamila Aouameur1, Zhechen Fan1, Wenxin Jiang1, Jianping Zhou1, *, Yang Ding1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 155

  First Online: 25 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00495-1

 • Arrayed Cobalt Phosphide Electrocatalyst Achieves Low Energy Consumption and Persistent H2 Liberation from Anodic Chemical Conversion

  Kai Zhang1, 4, Gong Zhang2, Qinghua Ji2, Jiuhui Qu2, 3, Huijuan Liu1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 154

  First Online: 22 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00486-2

 • Solvent-Free Synthesis of Ultrafine Tungsten Carbide Nanoparticles-Decorated Carbon Nanosheets for Microwave Absorption

  Yunlong Lian1, Binhua Han1, Dawei Liu1, Yahui Wang1, Honghong Zhao1, Ping Xu1, Xijiang Han1, *, Yunchen Du1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 153

  First Online: 18 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00491-5

 • High-Performance Aqueous Zinc-Ion Batteries Realized by MOF Materials

  Xuechao Pu1, 2, Baozheng Jiang1, 3, Xianli Wang1, Wenbao Liu1, 2, Liubing Dong4, *, Feiyu Kang1, 2, Chengjun Xu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 152

  First Online: 17 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00487-1

 • Self-Assembly Protein Superstructures as a Powerful Chemodynamic Therapy Nanoagent for Glioblastoma Treatment

  Tao Zheng1, *, Wentao Wang1, Jon Ashley1, Ming Zhang1, *, Xiaotong Feng1, Jian Shen2, 3, Yi Sun1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 151

  First Online: 15 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00490-6

 • MOF-Derived Ni1-xCox@Carbon with Tunable Nano-Microstructure as Lightweight and Highly Efficient Electromagnetic Wave Absorber

  Lei Wang1, Mengqiu Huang1, Xuefeng Yu1, Wenbin You1, Jie Zhang1, Xianhu Liu2, Min Wang1, Renchao Che1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 150

  First Online: 15 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00488-0

 • Piezoelectric Materials for Controlling Electro-Chemical Processes

  Weiqi Qian1, 4, Weiyou Yang2, *, Yan Zhang3, Chris R. Bowen3, *, Ya Yang1, 4, 5, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 149

  First Online: 14 July 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-020-00489-z

 • Engineering Mesoporous Structure in Amorphous Carbon Boosts Potassium Storage with High Initial Coulombic Efficiency

  Ruiting Guo1, Xiong Liu1, Bo Wen1, Fang Liu1, Jiashen Meng1, Peijie Wu1, Jinsong Wu1, Qi Li1, *, Liqiang Mai1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 148

  First Online: 13 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00481-7

 • Molecular Design of Conjugated Small Molecule Nanoparticles for Synergistically Enhanced PTT/PDT

  Wei Shao1, #, Chuang Yang 1, 2, #, Fangyuan Li 1,*, Jiahe Wu 1,, Nan Wang 1, Qiang Ding 2, Jianqing Gao 1, Daishun Ling1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 147

  First Online: 13 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00474-6

 • Sandwiching Sulfur into the Dents Between N, O Co-Doped Graphene Layered Blocks with Strong Physicochemical Confinements for Stable and High-Rate Li-S Batteries

  Mengjiao Shi1, #, Su Zhang2, #, Yuting Jiang1, Zimu Jiang1, Longhai Zhang1, Jin Chang1, Tong Wei1, 3, *, Zhuangjun Fan1, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 146

  First Online: 13 July 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00477-3

Volume 11 (2019) • Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

  Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

  First Online: 08 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

 • Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

  Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
  Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

 • Coral-Like Yolk–Shell-Structured Nickel Oxide/Carbon Composite Microspheres for High-Performance Li-Ion Storage Anodes

  Min Su Jo1, Subrata Ghosh2, Sang Mun Jeong2, Yun Chan Kang3,*, Jung Sang Cho1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 3

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0234-0

 • In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Battery

  Qi Shao1, Jiaqi Liu1, Qiong Wu1, Qiang Li1, Heng‑guo Wang1,*, Yanhui Li1, Qian Duan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 4

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0231-3

 • Enhanced Roles of Carbon Architectures in High-Performance Lithium-Ion Batteries

  Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

  First Online: 10 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

 • Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

  S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

  First Online: 12 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

 • Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

  Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

  First Online: 17 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

 • Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

  Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

  First Online: 19 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

 • N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

  Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

  First Online: 22 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

 • In-situ Preparation of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

  Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

  First Online: 23 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

All Items from this volume

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 10 most viewed over the last 6 months. • Low-Temperature Aging Provides 22% Efficient Bromine–free and Passivation Layer-free Planar Perovskite Solar Cells

  Xin Wang1, Luyao Wang1, Tong Shan2, Shibing Leng1, Hongliang Zhong2, Qinye Bao3, Zheng-Hong Lu4, *, Lin-Long Deng5, *, Chun-Chao Chen1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 84

  First Online: 03 April 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-00418-0

 • Bifunctional Oxygen Electrocatalyst of Mesoporous Ni/NiO Nanosheets for Flexible Rechargeable Zn–air Batteries

  Peitao Liu1, Jiaqi Ran1, Baorui Xia1, Shibo Xi2, Daqiang Gao1, *, John Wang3

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 68

  First Online: 09 March 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0406-6

 • Hierarchical Self-assembly of Well-defined Louver-like P-doped Carbon Nitride Nanowire Arrays with Highly Efficient Hydrogen Evolution

  Bo Li1, Yuan Si1, Qian Fang1, Ying Shi2, Wei-Qing Huang1, *, Wangyu Hu1, *, Anlian Pan1, Xiaoxing Fan3, Gui-Fang Huang1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 52

  First Online: 17 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0399-1

 • Facile Synthesis of FePS3 Nanosheets@MXene Composite as a High-Performance Anode Material for Sodium Storage

  Yonghao Ding1, Yu Chen1, Na Xu1, Xintong Lian1, Linlin Li1, *, Yuxiang Hu2, *, Shengjie Peng1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 54

  First Online: 18 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0381-y

 • An Ultra-microporous Carbon Material Boosting Integrated Capacitance for Cellulose-based Supercapacitors

  Chenfeng Ding1, 4, Tianyi Liu1, Xiaodong Yan2, Lingbo Huang1, Seungkon Ryu3, Jinle Lan1, Yunhua Yu1, *, Wei-Hong Zhong4, *, Xiaoping Yang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 63

  First Online: 24 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0393-7

 • N-Graphene Nanowalls Via Plasma Nitrogen Incorporation and Substitution: The Experimental Evidence

  Neelakandan M Santhosh1, 2, Gregor Filipič 1, Eva Kovacevic3, Andrea Jagodar3, Johannes Berndt3, Thomas Strunskus4, Hiroki Kondo5, Masaru Hori5, Elena Tatarova6, Uroš Cvelbar1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 53

  First Online: 17 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0395-5

 • Stabilising Cobalt Sulphide Nanocapsules with Nitrogen-Doped Carbon for High-Performance Sodium-Ion Storage

  Yilan Wu1, #, Rohit R. Gaddam1, #, Chao Zhang2, Hao Lu1, Chao Wang3, Dmitri Golberg2, Xiu Song Zhao1, 3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 48

  First Online: 12 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0391-9

 • A Self-Supported Graphene/Carbon Nanotube Hollow Fiber for Integrated Energy Conversion and Storage

  Kai Liu1, #, Zilin Chen1, #, Tian Lv1, *, Yao Yao1, Ning Li1, Huili Li1, Tao Chen1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 64

  First Online: 25 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0390-x

 • Nanoparticle-Decorated Ultrathin La2O3 Nanosheets as An Efficient Electrocatalysis for Oxygen Evolution Reactions

  Guangyuan Yan1, 2, Yizhan Wang1, Ziyi Zhang1, Yutao Dong1, Jingyu Wang1, Corey Carlos1, Pu Zhang3, Zhiqiang Cao2, *, Yanchao Mao3, *, Xudong Wang1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 49

  First Online: 14 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0387-5

 • Engineering Leaf-like UiO-66-SO3H Membranes for Selective Transport of Cations

  Tingting Xu1, Muhammad Aamir Shehzad1, Xin Wang1, Bin Wu2, Liang Ge1, *, Tongwen Xu1, *

  Abstract| Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 51

  First Online: 17 February 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0386-6