23January2020

Nano-Micro Letters

v11

Latest Published

Browse the Journal 

Nano-Micro Letters
ISSN 2311-6706
e-ISSN 2150-5551
CN 31-2103/TB
Editor-in-Chief
Yafei (Anderson) Zhang
arrow-bullet Editorial Board
arrow-bullet Policy
arrow-bullet About the Journal 
2018 Impact Factor: 9.043
NML Researcher Award 2018

NML Researcher Award 2018

By Editor in Chief

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

By Chengdong Yang, Mi Zhou, Chao He, Yun Gao, Shuang Li, Xin Fan, Yi Lin, Fei Cheng, Puxin Zhu, Chong Cheng

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

CNT/High Mass Loading MnO2/Graphene-grafted Carbon Cloth Electrodes for High-energy Asymmetric Supercapacitors

By Lulu Lyu, Kwang-dong Seong, Jong Min Kim, Wang Zhang, Xuanzhen Jin, Dae Kyom Kim, Youngmoo Jeon, Jeongmin Kang Yuanzhe Piao

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition

By Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

By Linqu Luo, Jianjun Song, Longfei Song, Hongchao Zhang, Yicheng Bi, Lei Liu, Longwei Yin, Fengyun Wang, Guoxiu Wang

Frontpage Slideshow | Copyright © 2006-2012 JoomlaWorks Ltd.
Latest Published
Previous Volume
Most Viewed

Volume 12, (2020) • Surface-Engineered Li4Ti5O12 Nanoparticles for High-Power Li-Ion Batteries

  Binitha Gangaja1, Shantikumar Nair1, Dhamodaran Santhanagopalan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 30

  First Online: 21 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0366-x

 • Biosynthesis of Flower-Shaped CuO Nanostructures and Assessing Their Photocatalytic and Antibacterial Activities

  Hafsa Siddiqui1, *, M.S. Qureshi2, Fozia Zia Haque2

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 29

  First Online: 20 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0357-y

 • Wire-Shaped 3D-Hybrid Supercapacitors as Substitutes for Batteries

  Kyeong-Nam Kang†1, Ananthakumar Ramadoss†2, Jin-Wook Min1, Jong-Chul Yoon1, Deokjung Lee3, Seok Ju Kang1, Ji-Hyun Jang1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 28

  First Online: 20 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0356-z

 • Perovskite-Inspired Lead-Free Ag2BiI5 for Self-Powered NIR-Blind Visible Light Photodetection

  Vincenzo Pecunia1, #, *, Yue Yuan1, #, Jing Zhao1, Kai Xia1, Yan Wang1, Steffen Duhm1, Luis Portilla1, Fengzhu Li1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 27

  First Online: 20 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-020-0371-0

 • Spatially Bandgap-Graded MoS2(1-x)Se2x Homojunctions for Self-Powered Visible-Near-Infrared Phototransistors

  Hao Xu1, *, #, Juntong Zhu2, #, Guifu Zou2, *, Wei Liu1, 3, Xiao Li1, Caihong Li4, Gyeong Hee Ryu5, Wenshuo Xu5, Xiaoyu Han6, Zhengxiao Guo6, 7, 8, Jamie H. Warner5, Jiang Wu1, 4, *, Huiyun Liu1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 26

  First Online: 18 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0361-2

 • Newly Designed Porous/Sponge Red Phosphorus@Graphene and Highly Conductive Ni2P Electrodes for Asymmetric Solid-State Supercapacitive Devices

  Nazish Parveen1, Muhammed Hilal2, Jeong In Han2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 25

  First Online: 17 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0360-3

 • Nitrogen-doped Carbon Nanospheres Modified Graphitic Carbon Nitride

  Qiaoran Liu1, Hao Tian2, Zhenghua Dai3, Hongqi Sun4, Jian Liu2, Zhimin Ao3, Shaobin Wang5, *, Chen Han1, Shaomin Liu1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 24

  First Online: 17 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0358-x

 • Growth of Carbon Nanocoils by Porous α-Fe2O3/SnO2 Catalyst and Its Buckypaper for High Efficient Adsorption

  Yongpeng Zhao1, 2, Jianzhen Wang1, Hui Huang1, Tianze Cong1, Shuaitao Yang1, Huan Chen2, Jiaqi Qin3, Muhammad Usman1, Zeng Fan1 , Lujun Pan1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 23

  First Online: 16 January 2020 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0365-y

 • Insights into Theranostic Properties of Titanium Dioxide for Nanomedicine

  Morteza Hasanzadeh Kafshgari1, *, Wolfgang H. Goldmann2, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 22

  First Online: 14 January 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0362-1

 • Single-Atom Catalysts for Electrochemical Hydrogen Evolution Reaction: Recent Advances and Future Perspectives

  Zonghua Pu1, 2, Ibrahim Saana Amiinu2, Ruilin Cheng2, Pengyan Wang2, Chengtian Zhang2, Shichun Mu2, *,Weiyue Zhao3, Fengmei Su4, Gaixia Zhang1, *, Shijun Liao3, *, Shuhui Sun1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2020) 12: 21

  First Online: 13 January 2020 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0349-y

Volume 11 (2019) • Recent Progress on Engineering Highly Efficient Porous Semiconductor Photocatalysts Derived from Metal–Organic Frameworks

  Wenwen Zhan1, Liming Sun1, Xiguang Han1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 1

  First Online: 08 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0235-z

 • Bimetallic Nickel Cobalt Sulfide as Efficient Electrocatalyst for Zn–Air Battery and Water Splitting

  Jingyan Zhang1, Xiaowan Bai2, Tongtong Wang1, Wen Xiao3, Pinxian Xi4, Jinlan Wang2,
  Daqiang Gao1,*, John Wang3,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 2

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0232-2

 • Coral-Like Yolk–Shell-Structured Nickel Oxide/Carbon Composite Microspheres for High-Performance Li-Ion Storage Anodes

  Min Su Jo1, Subrata Ghosh2, Sang Mun Jeong2, Yun Chan Kang3,*, Jung Sang Cho1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 3

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0234-0

 • In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn–Air Battery

  Qi Shao1, Jiaqi Liu1, Qiong Wu1, Qiang Li1, Heng‑guo Wang1,*, Yanhui Li1, Qian Duan1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 4

  First Online: 09 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0231-3

 • Enhanced Roles of Carbon Architectures in High-Performance Lithium-Ion Batteries

  Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

  First Online: 10 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

 • Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns

  S. Syama1, P. V. Mohanan1,*

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 6

  First Online: 12 January 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0237-5

 • Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay

  Wenqiang Yan1, Kan Wang1,*, Hao Xu2, Xuyang Huo3,*, Qinghui Jin4,5, Daxiang Cui1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 7

  First Online: 17 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0239-3

 • Flexible, Porous, and Metal–Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efficient ORR Electrocatalysts for Zn–Air Battery

  Qijian Niu1,2, Binling Chen3,*, Junxia Guo1,2, Jun Nie1,2, Xindong Guo1,2, Guiping Ma1,2,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 8

  First Online: 19 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0238-4

 • N, F-Codoped Microporous Carbon Nanofibers as Efficient Metal-Free Electrocatalysts for ORR

  Tianle Gong1, Ruoyu Qi1, Xundao Liu2, Hong Li1,*, Yongming Zhang1

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 9

  First Online: 22 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0240-x

 • In-situ Preparation of Bimetal Co-doped Mesoporous Graphitic Carbon Nitride with Enhanced Photocatalytic Activity

  Wanbao Wu1, Zhaohui Ruan2, Junzhuo Li1, Yudong Li1, Yanqiu Jiang1,*, Xianzhu Xu1, Defeng Li1, Yuan Yuan2,*, Kaifeng Lin1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 10

  First Online: 23 January 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-018-0236-y

All Items from this volume

Most Viewed articles are updated on a monthly basis. Below are the journal’s Top 10 most viewed over the last 6 months. • Boosting Sodium Storage of Fe1-xS/MoS2 Composite via Heterointerface Engineering

  Song Chen1, 2, Shaozhuan Huang2, Junping Hu2, Shuang Fan1, 2, Yang Shang2, Mei Er Pam2, Xiaoxia Li2, Ye Wang4, Tingting Xu4, Yumeng Shi1, 3, *, Hui Ying Yang2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 80

  First Online: 23 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0311-z

 • Ultrathin and Flexible CNTs/MXene/Cellulose Nanofibrils Composite Paper for Highly Efficient Electromagnetic Interference Shielding in X-Band

  Wentao Cao1,2, Chang Ma2, Shuo Tan1, Mingguo Ma2, *, Pengbo Wan3, *, Feng Chen1, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 72

  First Online: 07 September 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0304-y

 • Advances in Tin-Based Catalysts for Electrochemical CO2 Reduction

  Shulin Zhao1, Sheng Li1, Tao Guo1, Shuaishuai Zhang1, Jing Wang1, Yuping Wu1,* Yuhui Chen1, *

  Abstract
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 62

  First Online: 29 July 2019 (Review)

  DOI:10.1007/s40820-019-0293-x

 • Flexible Conductive Anodes Based on 3D Hierarchical Sn/NS-CNFs@rGO Network for Sodium-Ion Batteries

  Linqu Luo1, Jianjun Song1, *, Longfei Song1, Hongchao Zhang1, Yicheng Bi2, Lei Liu3, Longwei Yin4, Fengyun Wang1, *, Guoxiu Wang5, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 63

  First Online: 01 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0294-9

 • Electrostatic Self-Assembly of 0D-2D SnO2 Quantum Dots/Ti3C2Tx MXene Hybrids as Anode for Lithium-Ion Batteries

  Huan Liu1, #, Xin Zhang2, #, Yifan Zhu2, Bin Cao2, Qizhen Zhu2, Peng Zhang2, Bin Xu2,*, Feng Wu1, Renjie Chen1,*

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 65

  First Online: 02 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0296-7

 • Augmenting Intrinsic Fenton-like Activities of MOF-derived Catalysts via N-Molecules Assisted Self‐catalyzed Carbonization

  Chengdong Yang1, Mi Zhou1, Chao He2, Yun Gao1, Shuang Li3, Xin Fan1, Yi Lin1, *, Fei Cheng1, Puxin Zhu1, *, Chong Cheng2, 4

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 87

  First Online: 17 October 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0319-4

 • Rational Design of Layered SnS2 on Ultralight Graphene Fiber Fabrics as Binder-Free Anodes for Enhanced Practical Capacity of Sodium-Ion Batteries

  Zongling Ren1, Jie Wen1, Wei Liu1, Xiaoping Jiang1, Yanheng Dong3, Xiaolong Guo1, Qiannan Zhao1, Guipeng Ji1, Ronghua Wang3, Ning Hu1, Baihua Qu2, *, Chaohe Xu1, 4, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 66

  First Online: 03 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0297-6

 • Atomic Layer Deposition Assisted Construction of Binder-Free Ni@N-Doped Carbon Nanospheres Films as Advanced Host for Sulfur Cathode

  Jun Liu1, *, Aixiang Wei1, 2, Guoxiang Pan3, Qinqin Xiong4, Fang Chen5, Shenghui Shen6, Xinhui Xia6, 7, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 64

  First Online: 02 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0295-8

 • Ultra-high Mass-loading Cathode for Aqueous Zinc-ion Battery Based on Graphene-wrapped Aluminum Vanadate Nanobelts

  Wenyu Zhang1, Shuquan Liang1, 2, *, Guozhao Fang1, Yongqiang Yang1, Jiang Zhou1, 2, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 69

  First Online: 26 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0300-2

 • A New Free-standing Aqueous Zinc-ion Capacitor Based on MnO2-CNTs Cathode and MXene Anode

  Siliang Wang1, 2, Qiang Wang1, 2, Wei Zeng1, 2, *, Min Wang1, 2, Limin Ruan1, 2, Yanan Ma3, *

  Abstract | Support Info
  icon-htmlFull Text Html
  icon-pdf-smPDF w/ Links
  icon-citExport Citation

  Nano-Micro Lett. (2019) 11: 70

  First Online: 26 August 2019 (Article)

  DOI:10.1007/s40820-019-0301-1