21September2020

Nano-Micro Letters

Advanced 2D & MXene Materials                                           Download PDF

1. Sandwich-Like Fe&TiO2@C Nanocomposites Derived from MXene/Fe-MOFs Hybrids for Electromagnetic Absorption (ARTICLE)
Baiwen Deng, Zhen Xiang, Juan Xiong, Zhicheng Liu, Lunzhou Yu, Wei Lu
Nano-Micro Lett. 12,55 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-020-0398-2

2. Facile Synthesis of FePS3 Nanosheets@MXene Composite as a High-Performance Anode Material for Sodium Storage (ARTICLE)
Yonghao Ding, Yu Chen, Na Xu, Xintong Lian, Linlin Li, Yuxiang Hu, Shengjie Peng
Nano-Micro Lett. 12,54 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-020-0381-y

3. Ultrathin 2D Metal-Organic Framework Nanosheets In situ Interpenetrated by Functional CNTs for Hybrid Energy Storage Device (ARTICLE)
Feitian Ran, Xueqing Xu, Duo Pan, Yuyan Liu, Yongping Bai, Lu Shao
Nano-Micro Lett. 12,46 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-020-0382-x


4. Recent Progress of Two-Dimensional Thermoelectric Materials (REVIEW)
Delong Li, Youning Gong, Yuexing Chen, Jiamei Lin, Qasim Khan, Yupeng Zhang, Yu Li, Han Zhang,
Heping Xie
Nano-Micro Lett. 12,36 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-020-0374-x

5. State of the Art in Alcohol Sensing with 2D Materials (REVIEW)
Ramin Boroujerdi, Amor Abdelkader, Richard Paul
Nano-Micro Lett. 12,33 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0363-0

6. Ultrastable and High-Performance Silk Energy Harvesting Textiles (ARTICLE)
Chao Ye, Shaojun Dong, Jing Ren, Shengjie Ling
Nano-Micro Lett. 12,12 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0348-z

7. Photocatalytic H2 Evolution on TiO2 Assembled with Ti3C2 MXene and Metallic 1T-WS2 as Co-catalysts
(ARTICLE)
Yujie Li, Lei Ding, Shujun Yin, Zhangqian Liang, Yanjun Xue, Xinzhen Wang, Hongzhi Cui, Jian Tian
Nano-Micro Lett. 12,6 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0339-0

8. Rational Design of Porous N-Ti3C2 MXene@CNT Microspheres for High Cycling Stability in Li-S Battery
(ARTICLE)
Jianli Wang, Zhao Zhang, Xufeng Yan, Shunlong Zhang, Zihao Wu, Zhihong Zhuang, Wei-Qiang Han
Nano-Micro Lett. 12,4 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0341-6

9. Plate-to-Layer Bi2MoO6/MXene-Heterostructured Anode for Lithium-Ion Batteries (ARTICLE)
Peng Zhang, Danjun Wang, Qizhen Zhu, Ning Sun, Feng Fu, Bin Xu
Nano-Micro Lett. 11,81 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0312-y

10. 2D MXenes as Co-catalysts in Photocatalysis: Synthetic Methods (REVIEW)
Yuliang Sun, Xing Meng, Yohan Dall’Agnese, Chunxiang Dall’Agnese, Shengnan Duan, Yu Gao,
Gang Chen, Xiao-Feng Wang
Nano-Micro Lett. 11,79 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0309-6

11. Ultrathin and Flexible CNTs/MXene/Cellulose Nanofbrils Composite Paper for Electromagnetic Interference Shielding (ARTICLE)
Wentao Cao, Chang Ma, Shuo Tan, Mingguo Ma, Pengbo Wan, Feng Chen
Nano-Micro Lett. 11,72 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0304-y

12. A New Free-Standing Aqueous Zinc-Ion Capacitor Based on MnO2-CNTs Cathode and MXene Anode (ARTICLE)
Siliang Wang, Qiang Wang, Wei Zeng, Min Wang, Limin Ruan, Yanan Ma
Nano-Micro Lett. 11,70 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0301-1

13. Electrostatic Self-assembly of 0D-2D SnO2 Quantum Dots/Ti3C2Tx MXene Hybrids as Anode for Lithium-Ion Batteries (ARTICLE)
Huan Liu, Xin Zhang, Yifan Zhu, Bin Cao, Qizhen Zhu, Peng Zhang, Bin Xu, Feng Wu, Renjie Chen
Nano-Micro Lett. 11,65 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0296-7

14. Recent Advances in 2D Lateral Heterostructures (REVIEW)
Jianwei Wang, Zhiqiang Li, Haiyuan Chen, Guangwei Deng, Xiaobin Niu
Nano-Micro Lett. 11,48 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0276-y

15. Lightweight and High-Performance Microwave Absorber Based on 2D WS2–RGO Heterostructures (ARTICLE)
Deqing Zhang, Tingting Liu, Junye Cheng, Qi Cao, Guangping Zheng, Shuang Liang, Hao Wang,
Mao-Sheng Cao
Nano-Micro Lett. 11,38 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0270-4

16. MoS2-Based Photodetectors Powered by Asymmetric Contact Structure with Large Work Function Diference (ARTICLE)
Zhe Kang, Yongfa Cheng, Zhi Zheng, Feng Cheng, Ziyu Chen, Luying Li, Xinyu Tan, Lun Xiong,
Tianyou Zhai, Yihua Gao
Nano-Micro Lett. 11,34 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0262-4

17. Ultrathin Ti3C2Tx (MXene) Nanosheet-Wrapped NiSe2 Octahedral Crystal for Enhanced Supercapacitor Performance and Synergetic Electrocatalytic Water Splitting (ARTICLE)
Hanmei Jiang, Zegao Wang, Qian Yang, Luxi Tan, Lichun Dong, Mingdong Dong
Nano-Micro Lett. 11,31 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0261-5

18. Recent Progress in the Fabrication, Properties, and Devices of Heterostructures Based on 2D Materials (REVIEW)
Nano-Micro Letters
Yanping Liu, Siyu Zhang, Jun He, Zhiming M. Wang, Zongwen Liu
Nano-Micro Lett. 11,13 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0245-5

19. Beyond Graphene Anode Materials for Emerging Metal Ion Batteries and Supercapacitors (REVIEW)
Santanu Mukherjee, Zhongkan Ren, Gurpreet Singh
Nano-Micro Lett. 10,70 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0224-2

20. Layered Trichalcogenidophosphate: A New Catalyst Family for Water Splitting (ARTICLE)
Cheng-Feng Du, Qinghua Liang, Raksha Dangol, Jin Zhao, Hao Ren, Srinivasan Madhavi, Qingyu Yan
Nano-Micro Lett. 10,67 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0220-6

21. Recent Progress on Two-Dimensional Nanoflake Ensembles for Energy Storage Applications (REVIEW)
Huicong Xia, Qun Xu, Jianan Zhang
Nano-Micro Lett. 10,66 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0219-z

22. Enhanced Performance of a Monolayer MoS2/WSe2 Heterojunction as a Photoelectrochemical Cathode (ARTICLE)
Jingwei Xiao, Yu Zhang, Huanjun Chen, Ningsheng Xu, Shaozhi Deng
Nano-Micro Lett. 10,60 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0212-6

23. Low-Temperature Soft-Cover-Assisted Hydrolysis Deposition of Large-Scale TiO2 Layer for Efficient
Perovskite Solar Modules (ARTICLE)
Jinjin He, Enbing Bi, Wentao Tang, Yanbo Wang, Xudong Yang, Han Chen, Liyuan Han
Nano-Micro Lett. 10,49 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0203-7

24. Layer-by-Layer Assembled Bacterial Cellulose/Graphene Oxide Hydrogels with Extremely Enhanced
Mechanical Properties (ARTICLE)
Honglin Luo, Jiaojiao Dong, Fanglian Yao, Zhiwei Yang, Wei Li, Jie Wang, Xinhua Xu, Jian Hu, Yizao Wan
Nano-Micro Lett. 10,42 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0195-3

25. Two-Dimensional Transition Metal Oxide and ChalcogenideBased Photocatalysts (REVIEW)
Farjana Haque, Torben Daeneke, Kourosh Kalantar-zadeh, Jian Zhen Ou
Nano-Micro Lett. 10,23 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-017-0176-y