21September2020

Nano-Micro Letters

Lithium Ion Battery coverLithium Ion Battery

1.     (Article) Bi Nanoparticles Anchored in N-Doped Porous Carbon as Anode of High Energy Density Lithium Ion Battery
Yaotang Zhong. Bin Li. Shumin Li. Shuyuan Xu. Zhenghui Pan. Qiming Huang. Lidan Xing. Chunsheng Wang*. Weishan Li*
https://doi.org/10.1007/s40820-018-0209-1

2.      (Article) Metal–Organic Framework-Assisted Synthesis of Compact Fe2O3 Nanotubes in Co3O4 Host with Enhanced Lithium Storage Properties
Song Lin Zhang. Bu Yuan Guan*. Hao Bin Wu. Xiong Wen David Lou*
https://doi.org/10.1007/s40820-018-0197-1

3.      (Article) The Surface Coating of Commercial LiFePO4 by Utilizing ZIF-8 for High Electrochemical Performance Lithium Ion Battery
XiaoLong Xu. CongYu Qi. ZhenDong Hao. Hao Wang*. JinTing Jiu. JingBing Liu, Hui Yan. Katsuaki Suganuma
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0154-4

4.      (Article) Formation of NiFe2O4/Expanded Graphite Nanocomposites with Superior Lithium Storage Properties
Yinglin Xiao. Jiantao Zai. Bingbing Tian*. Xuefeng Qian*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0127-7

5.      (Article) Novel Ag@Nitrogen-doped Porous Carbon Composite with High Electrochemical Performance as Anode Materials for Lithium-ion Batteries
Yuqing Chen. Jintang Li. Guanghui Yue. Xuetao Luo*
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0131-y

6.      (Review) Research Progress in Improving the Cycling Stability of High-Voltage LiNi0.5Mn1.5O4 Cathode in Lithium-Ion Battery
XiaoLong Xu. SiXu Deng. Hao Wang*. JingBing Liu. Hui Yan
https://doi.org/10.1007/s40820-016-0123-3

7.      (Article) A Facile Synthesis of ZnCo2O4 Nanocluster Particles and the Performance as Anode Materials for Lithium Ion Batteries
Yue Pan. Weijia Zeng. Lin Li. Yuzi Zhang. Yingnan Dong. Dianxue Cao. Guiling Wang*. Brett L. Lucht*. Ke Ye. Kui Cheng
https://doi.org/10.1007/s40820-016-0122-4

8.      (Article) Facile Synthesis of Porous Zn–Sn–O Nanocubes and Their Electrochemical Performances
Bo Li. Xiaomin Li. Jiantao Zai*. Xuefeng Qian*
https://doi.org/10.1007/s40820-015-0075-z