21September2020

Nano-Micro Letters

Nano Biomedicine                                        Download PDF
1. Fucoidan-Based Theranostic Nanogel for Enhancing Imaging and Photodynamic Therapy of Cancer (REVIEW)
Mi Hyeon Cho, Yan Li, Pui-Chi Lo, Hyeri Lee, Yongdoo Choi
Nano-Micro Lett. 12,47 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-020-0384-8

2. Deep-Tissue Photothermal Therapy Using Laser Illumination at NIR-IIa Window (ARTICLE)
Xunzhi Wu, Yongkuan Suo, Hui Shi, Ruiqi Liu, Fengxia Wu, Tingzhong Wang, Lina Ma, Hongguang Liu,
Zhen Cheng
Nano-Micro Lett. 12,38 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-020-0378-6

3. Insights into Theranostic Properties of Titanium Dioxide for Nanomedicine (ARTICLE)
Morteza Hasanzadeh Kafshgari, Wolfgang H. Goldmann
Nano-Micro Lett. 12,22 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0362-1

4. Recent Advances in Tumor Microenvironment Hydrogen Peroxide-Responsive Materials for Cancer Photodynamic Therapy (REVIEW)
Nan Yang, Wanyue Xiao, Xuejiao Song, Wenjun Wang, Xiaochen Dong
Nano-Micro Lett. 12,15 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0347-0

5. A Review on Artifcial Micro/Nanomotors for Cancer-Targeted Delivery, Diagnosis, and Therapy (REVIEW)
Jiajia Wang, Renfeng Dong, Huiying Wu, Yuepeng Cai, Biye Ren
Nano-Micro Lett. 12,11 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0350-5

6. C60 Fullerenes Suppress Reactive Oxygen Species Toxicity Damage in Boar Sperm (ARTICLE)
Xinhong Li, Lirui Wang, Huan Liu, Jieli Fu, Linqing Zhen, Yuhua Li, Yaozhong Zhang, Yafei Zhang
Nano-Micro Lett. 11,104 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0334-5

7. Cell Membrane Coating Technology: A Promising Strategy for Biomedical Applications (REVIEW)
Yao Liu, Jingshan Luo, Xiaojia Chen, Wei Liu, Tongkai Chen
Nano-Micro Lett. 11,100 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0330-9

8. Antiangiogenesis-Combined Photothermal Therapy in the Second Near-Infrared Window at Laser Powers Below the Skin Tolerance Threshold (ARTICLE)
Jian-Li Chen, Han Zhang, Xue-Qin Huang, Hong-Ye Wan, Jie Li, Xing-Xing Fan, Kathy Qian Luo,
Jinhua Wang, Xiao‑ Ming Zhu, Jianfang Wang
Nano-Micro Lett. 11,93 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0327-4

9. Drug Nanorod-Mediated Intracellular Delivery of microRNA-101 for Self-sensitization via Autophagy Inhibition (ARTICLE)
Xiaofei Xin, Xiaoqing Du, Qingqing Xiao, Helena S. Azevedo, Wei He, Lifang Yin
Nano-Micro Lett. 11,82 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0310-0

10. Inorganic Nanozyme with Combined Self-Oxygenation/Degradable Capabilities for Sensitized Cancer Immunochemotherapy (ARTICLE)
Jie Wang, Lan Fang, Ping Li, Lang Ma, Weidan Na, Chong Cheng, Yueqing Gu, Dawei Deng
Nano-Micro Lett. 11,74 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0305-x

11. Fluorescent Silicon Nanorods-Based Nanotheranostic Agents for Multimodal Imaging-Guided Photothermal Therapy (ARTICLE)
Mingyue Cui, Sangmo Liu, Bin Song, Daoxia Guo, Jinhua Wang, Guyue Hu, Yuanyuan Su, Yao He
Nano-Micro Lett. 11,73 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0306-9

12. Manganese-Zeolitic Imidazolate Frameworks-90 with High Blood Circulation Stability for MRI-Guided Tumor Therapy (ARTICLE)
Zhenqi Jiang, Bo Yuan, Nianxiang Qiu, Yinjie Wang, Li Sun, Zhenni Wei, Yanyin Li, Jianjun Zheng,
Yinhua Jin, Yong Li, Shiyu Du, Juan Li, Aiguo Wu
Nano-Micro Lett. 11,61 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0292-y
13. Rapid Isolation and Multiplexed Detection of Exosome Tumor Markers Via Queued Beads Combined with Quantum Dots in a Microarray (ARTICLE)
Yanan Bai, Yunxing Lu, Kun Wang, Zule Cheng, Youlan Qu, Shihui Qiu, Lin Zhou, Zhenhua Wu,
Huiying Liu, Jianlong Zhao, Hongju Mao
Nano-Micro Lett. 11,59 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0285-x

14. Crushed Gold Shell Nanoparticles Labeled with Radioactive Iodine as a Theranostic Nanoplatform for Macrophage-Mediated Photothermal Therapy (ARTICLE)
Sang Bong Lee, Jae-Eon Lee, Sung Jin Cho, Jungwook Chin, Sang Kyoon Kim, In-Kyu Lee,
Sang-Woo Lee, Jaetae Lee, Yong Hyun Jeon
Nano-Micro Lett. 11,36 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0266-0

15. In Situ Synthesis of Fluorescent Mesoporous Silica-Carbon Dot Nanohybrids Featuring Folate Receptor-Overexpressing Cancer Cell Targeting and Drug Delivery (ARTICLE)
Shuai Zhao, Shan Sun, Kai Jiang, Yuhui Wang, Yu Liu, Song Wu, Zhongjun Li, Qinghai Shu, Hengwei Lin
Nano-Micro Lett. 11,32 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0263-3

16. Photostable and Biocompatible Fluorescent Silicon Nanoparticles for Imaging-Guided Co-Delivery
of siRNA and Doxorubicin to Drug-Resistant Cancer Cells (ARTICLE)
Daoxia Guo, Xiaoyuan Ji, Fei Peng, Yiling Zhong, Binbin Chu, Yuanyuan Su, Yao He
Nano-Micro Lett. 11,27 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0257-1

17. Synthesis and Characterization of a Silica-Based Drug Delivery System for Spinal Cord Injury Therapy (ARTICLE)
Guodong Sun, Shenghui Zeng, Xu Liu, Haishan Shi, Renwen Zhang, Baocheng Wang, Changren Zhou,
Nano-Micro Lett. 11,23 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0252-6

18. Machine Learning Approach to Enhance the Performance of MNP-Labeled Lateral Flow Immunoassay (ARTICLE)
Wenqiang Yan, Kan Wang, Hao Xu, Xuyang Huo, Qinghui Jin, Daxiang Cui
Nano-Micro Lett. 11,7 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0239-3

19. Comprehensive Application of Graphene: Emphasis on Biomedical Concerns (REVIEW)
S. Syama, P. V. Mohanan
Nano-Micro Lett. 11,6 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0237-5

20. Indocyanine Green-Conjugated Magnetic Prussian Blue Nanoparticles for Synchronous  Photothermal/Photodynamic Tumor Therapy (ARTICLE)
Peng Xue, Ruihao Yang, Lihong Sun, Qian Li, Lei Zhang, Zhigang Xu, Yuejun Kang
Nano-Micro Lett. 10,74 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0227-z

21. Biogreen Synthesis of Carbon Dots for Biotechnology and Nanomedicine Applications (REVIEW)
Kok Ken Chan, Stephanie Hui Kit Yap, Ken-Tye Yong
Nano-Micro Lett. 10,72 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0223-3
22. In Vivo Tumor-Targeted Dual-Modality PET/Optical Imaging with a Yolk/Shell-Structured Silica Nanosystem (ARTICLE)
Sixiang Shi, Feng Chen, Shreya Goel, Stephen A. Graves, Haiming Luo, Charles P. Theuer, Jonathan W.
Engle, Weibo Cai
Nano-Micro Lett. 10,65 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0216-2
23. A Review on Graphene-Based Nanomaterials in Biomedical Applications and Risks in Environment and Health (REVIEW)
Thabitha P. Dasari Shareena, Danielle McShan, Asok K. Dasmahapatra, Paul B. Tchounwou
Nano-Micro Lett. 10,53 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0206-4

24. Highly Sensitive MoS2-Indocyanine Green Hybrid for Photoacoustic Imaging of Orthotopic Brain Glioma
at Deep Site (ARTICLE)
Chengbo Liu, Jingqin Chen, Ying Zhu, Xiaojing Gong, Rongqin Zheng, Ningbo Chen, Dong Chen,
Huixiang Yan, Peng Zhang, Hairong Zheng, Zonghai Sheng, Liang Song
Nano-Micro Lett. 10,48 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0202-8

25. Nanostructured Graphene Surfaces Promote Different Stages of Bone Cell Differentiation (ARTICLE)
F. F. Borghi, P. A. Bean, M. D. M. Evans, T. van der Laan, S. Kumar, K. Ostrikov
Nano-Micro Lett. 10,47 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0198-0

26. Upconversion Nanoparticles-Encoded Hydrogel MicrobeadsBased Multiplexed Protein Detection (ARTICLE)
Nano-Micro Letters
Swati Shikha, Xiang Zheng, Yong Zhang
Nano-Micro Lett. 10,31 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-017-0184-y

27. Hierarchical Nanogold Labels to Improve the Sensitivity of Lateral Flow Immunoassay (ARTICLE)
Kseniya Serebrennikova, Jeanne Samsonova, Alexander Osipov
Nano-Micro Lett.10,24 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-017-0180-2

28. Identifying EGFR-Expressed Cells and Detecting EGFR MultiMutations at Single-Cell Level by Microfluidic Chip (ARTICLE)
Ren Li, Mingxing Zhou, Jine Li, Zihua Wang, Weikai Zhang, Chunyan Yue, Yan Ma, Hailin Peng, Zewen
Wei, Zhiyuan Hu
Nano-Micro Lett. 10,16 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-017-0168-y

29. A Concise Review of Gold Nanoparticles-Based Photo-Responsive Liposomes for Controlled Drug Delivery (ARTICLE)
Malathi Mathiyazhakan, Christian Wiraja, Chenjie Xu
Nano-Micro Lett.10,10 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-017-0166-0

30. Facile Approach to Synthesize Gold Nanorod@Polyacrylic Acid/Calcium Phosphate Yolk-Shell Nanoparticles for Dual-Mode Imaging and pH/NIR-Responsive Drug Delivery (ARTICLE)
Guilan Li, Yidan Chen, Lingyu Zhang, Manjie Zhang, Shengnan Li, Lu Li, Tingting Wang, Chungang Wang
Nano-Micro Lett. 10,7 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-017-0155-3

31. MemBrain: An Easy-to-Use Online Webserver for Transmembrane Protein Structure Prediction (ARTICLE)
Xi Yin, Jing Yang, Feng Xiao, Yang Yang, HongBin Shen
Nano-Micro Lett. 10,2 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-017-0156-2