21September2020

Nano-Micro Letters

Nanosensors
Part -1 Download
nanosensors1Metal–Organic Framework-Based Sensors for Environmental Contaminant Sensing
Xian Fang, Boyang Zong, Shun Mao
https://doi.org/10.1007/s40820-018-0218-0
A Review on Graphene-Based Nanomaterials in Biomedical Applications and Risks in Environment and Health
Thabitha P. Dasari Shareena, Danielle McShan, Asok K. Dasmahapatra, Paul B. Tchounwou
https://doi.org/10.1007/s40820-018-0206-4
Noninvasive Label-Free Detection of Cortisol and Lactate Using Graphene Embedded Screen-Printed Electrode
Satish K. Tuteja, Connor Ormsby, Suresh Neethirajan
https://doi.org/10.1007/s40820-018-0193-5
A Review on Surface Stress-Based Miniaturized Piezoresistive SU-8 Polymeric Cantilever Sensors
Ribu Mathew, A. Ravi Sankar
https://doi.org/10.1007/s40820-018-0189-1
Self-Powered Implantable Skin-Like Glucometer for Real-Time Detection of Blood Glucose Level In Vivo
Wanglinhan Zhang, Linlin Zhang, Huiling Gao, Wenyan Yang, Shuai Wang, Lili Xing, Xinyu Xue
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0185-x
A CuNi/C Nanosheet Array Based on a Metal–Organic Framework Derivate as a Supersensitive Non-Enzymatic
Glucose Sensor
Li Zhang, Chen Ye, Xu Li, Yaru Ding, Hongbo Liang, Guangyu Zhao, Yan Wang
https://doi.org/10.1007/s40820-017-0178-9

Part 2 Download
nanosensors21 Laser-Assisted Reduction of Highly Conductive Circuits Based on Copper Nitrate for Flexible Printed Sensors
Shi Bai, Shigang Zhang, Weiping Zhou, Delong Ma, Ying Ma, Pooran Joshi, Anming Hu
http://doi.org/10.1007/s40820-017-0139-3
2 An Overview of Carbon Nanotubes and Graphene for Biosensing Applications
Zanzan Zhu
http://doi.org/10.1007/s40820-017-0128-6
3 Inorganic and Organic Solution-Processed Thin Film Devices
Morteza Eslamian
http://doi.org/10.1007/s40820-016-0106-4
Surface Acoustic Wave Device with Reduced Insertion Loss by Electrospinning P(VDF–TrFE)/ZnO Nanocomposites
Robin Augustine, Frederic Sarry, Nandakumar Kalarikkal, Sabu Thomas, Laurent Badie, Didier Rouxel
http://doi.org/10.1007/s40820-016-0088-2
A Review on Graphene-Based Gas/Vapor Sensors with Unique Properties and Potential Applications
Tao Wang, Da Huang, Zhi Yang, Shusheng Xu, Guili He, Xiaolin Li, Nantao Hu, Guilin Yin, Dannong He, Liying Zhang
http://doi.org/10.1007/s40820-015-0073-1
Peptide Functionalized Nanoplasmonic Sensor for Explosive Detection
Diming Zhang, Qian Zhang, Yanli Lu, Yao Yao, Shuang Li, Jing Jiang, Gang Logan Liu, Qingjun Liu
http://doi.org/10.1007/s40820-015-0059-z