21September2020

Nano-Micro Letters

Nanotechnology for sensors
    Nanotechnology for SensorsIn the past 2 years, Nano-Micro Letters has been publishing many papers on Nanomaterials and Nanostructures for sensor applications, including gas-sensor, press-sensor, biosensing, et al.
    Listed below are 10 selected papers on the application of nanotechnology in sensors.

 1. (Review) Zinc Oxide Nanostructures for NO2 Gas-Sensor Applications: A Review
  Rajesh Kumar, O. Al-Dossary, Girish Kumar, Ahmad Umar*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-014-0023-3
 2. (Review) A Review on Graphene-Based Gas/Vapor Sensors with Unique Properties and Potential Applications
  Tao Wang, Da Huang, Zhi Yang*, Shusheng Xu, Guili He, Xiaolin Li, Nantao Hu, Guilin Yin, Dannong He, Liying Zhang*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-015-0073-1  
 3.  (Article) Silver Nanowire Electrodes: Conductivity Improvement Without Post-treatment and Application in Capacitive Pressure Sensors
  Jun Wang, Jinting Jiu*, Teppei Araki, Masaya Nogi, Tohru Sugahara, Shijo Nagao, Hirotaka Koga, Peng He, Katsuaki Suganuma*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-014-0018-0
 4. (Article) Magnetic Fe3O4-Reduced Graphene Oxide Nanocomposites-Based Electrochemical Biosensing
  Lili Yu, Hui Wu, Beina Wu, Ziyi Wang, Hongmei Cao, Congying Fu, Nengqin Jia *
  http://dx.doi.org/10.1007/BF03353790  
 5. (Article) Electrochemical Aptasensor Based on Prussian Blue-Chitosan-Glutaraldehyde for the Sensitive Determination of Tetracycline
  Guanghui Shen, Yemin Guo, Xia Sun*, Xiangyou Wang
  http://dx.doi.org/10.1007/BF03353778  
 6. (Review) A Short Review on Copper Calcium Titanate (CCTO) Electroceramic: Synthesis, Dielectric Properties, Film Deposition, and Sensing Application
  Mohsen Ahmadipour, Mohd Fadzil Ain, Zainal Arifin Ahmad*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-016-0089-1  
 7. (Article) Peptide Functionalized Nanoplasmonic Sensor for Explosive Detection
  Diming Zhang, Qian Zhang, Yanli Lu, Yao Yao, Shuang Li, Jing Jiang, Gang Logan Liu, Qingjun Liu*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-015-0059-z  
 8. (Article) Improvement of a Real Gas-Sensor for the Origin of Methane Selectivity Degradation by mu-XAFS Investigation
  Takahiro Wada*, Naoyoshi Murata,Takuya Suzuki, Hiromitsu Uehara, Hiroaki Nitani, Yasuhiro Niwa, Motohiro Uo, Kiyotaka Asakura*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-015-0035-7
 9. (Article) Surface-Renewable AgNPs/CNT/rGO Nanocomposites as Bifunctional Impedimetric Sensors
  Azadeh Azadbakht*, Amir Reza Abbasi, Zohreh Derikvand, Ziba Karimi, Mahmoud Roushani
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-016-0101-9   
 10. (Review) Biomedical Perspective of Electrochemical Nanobiosensor
  Priti Singh, Shailendra Kumar Pandey, Jyoti Singh, Sameer Srivastava, Sadhana Sachan, Sunil Kumar Singh*
  http://dx.doi.org/10.1007/s40820-015-0077-x