21September2020

Nano-Micro Letters

Zinc-Ion Batteries                                                                                         Download PDF
1. Layered Birnessite Cathode with a Displacement/Intercalation Mechanism for High-Performance Aqueous Zinc-Ion Batteries (ARTICLE)
Xian-Zhi Zhai, Jin Qu, Shu-Meng Hao, Ya-Qiong Jing, Wei Chang, Juan Wang, Wei Li,
Yasmine Abdelkrim, Hongfu Yuan, Zhong-Zhen Yu
Nano-Micro Lett. 12,56 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-020-0397-3

2. Hierarchical N-Doped Porous Carbons for Zn-Air Batteries and Supercapacitors
Beibei Guo, Ruguang Ma, Zichuang Li, Shaokui Guo, Jun Luo, Minghui Yang, Qian Liu, Tiju Thomas,
Jiacheng Wang (ARTICLE)
Nano-Micro Lett. 12,20 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0364-z

3. Boosting High-Rate Zinc-Storage Performance by the Rational Design of Mn2O3 Nanoporous
Architecture Cathode (ARTICLE)
Danyang Feng, Tu-Nan Gao, Ling Zhang, Bingkun Guo, Shuyan Song, Zhen-An Qiao, Sheng Dai
Nano-Micro Lett. 12,14 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0351-4

4. Bi2S3 for Aqueous Zn-Ion Battery with Enhanced Cycle Stability (ARTICLE)
Ting Xiong, Yinming Wang, Bosi Yin, Wen Shi, Wee Siang Vincent Lee, Junmin Xue
Nano-Micro Lett. 12,8 (2020). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0352-3

5. High-Power and Ultralong-Life Aqueous Zinc-Ion Hybrid Capacitors Based on Pseudocapacitive Charge Storage (ARTICLE)
Liubing Dong, Wang Yang, Wu Yang, Chengyin Wang, Yang Li, Chengjun Xu, Shuwei Wan,
Fengrong He, Feiyu Kang, Guoxiu Wang
Nano-Micro Lett. 11,94 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0328-3

6. Recent Progress on Zinc-Ion Rechargeable Batteries (REVIEW)
Wangwang Xu, Ying Wang
Nano-Micro Lett. 11,90 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0322-9

7. A New Free-Standing Aqueous Zinc-Ion Capacitor Based on MnO2-CNTs Cathode and MXene Anode  (ARTICLE)
Siliang Wang, Qiang Wang, Wei Zeng, Min Wang, Limin Ruan, Yanan Ma
Nano-Micro Lett. 11,70 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0301-1

8. Ultra-High Mass-Loading Cathode for Aqueous Zinc-Ion Battery Based on Graphene-Wrapped Aluminum Vanadate Nanobelts (ARTICLE)
Wenyu Zhang, Shuquan Liang, Guozhao Fang, Yongqiang Yang, Jiang Zhou
Nano-Micro Lett. 11,69 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0300-2

9. Novel Insights into Energy Storage Mechanism of Aqueous Rechargeable Zn/MnO2 Batteries with Participation of Mn2+ (ARTICLE)
Yongfeng Huang, Jian Mou, Wenbao Liu, Xianli Wang, Liubing Dong, Feiyu Kang, Chengjun Xu
Nano-Micro Lett. 11,49 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0278-9

10. Hollow Nanocages of NixCo1-xSe for Efcient Zinc-Air Batteries and Overall Water Splitting (ARTICLE)
Zhengxin Qian, Yinghuan Chen, Zhenghua Tang, Zhen Liu, Xiufang Wang, Yong Tian, Wei Gao
Nano-Micro Lett. 11,28 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0258-0

11. V2O5 Nanospheres with Mixed Vanadium Valences as High Electrochemically Active Aqueous Zinc-Ion
Battery Cathode (ARTICLE)
Fei Liu, Zixian Chen, Guozhao Fang, Ziqing Wang, Yangsheng Cai, Boya Tang, Jiang Zhou,
Shuquan Liang
Nano-Micro Lett. 11,25 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0256-2

12. N, F-Co doped Microporous Carbon Nanofbers as Efcient Metal-Free Electrocatalysts for ORR (ARTICLE)
Tianle Gong, Ruoyu Qi, Xundao Liu, Hong Li, Yongming Zhang
Nano-Micro Lett. 11,9 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0240-x

13. Flexible, Porous, and Metal-Heteroatom-Doped Carbon Nanofibers as Efcient ORR Electrocatalysts for Zn-Air Battery (ARTICLE)
Qijian Niu, Binling Chen, Junxia Guo, Jun Nie, Xindong Guo, Guiping Ma
Nano-Micro Lett. 11,8 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-019-0238-4

14. In Situ Coupling Strategy for Anchoring Monodisperse Co9S8 Nanoparticles on S and N Dual-Doped Graphene as a Bifunctional Electrocatalyst for Rechargeable Zn-Air Battery (ARTICLE)
Qi Shao, Jiaqi Liu, Qiong Wu, Qiang Li, Hengguo Wang, Yanhui Li, Qian Duan
Nano-Micro Lett. 11,4 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0231-3

15. Bimetallic Nickel Cobalt Sulfde as Efficient Electrocatalyst for Zn-Air Battery and Water Splitting (ARTICLE)
Jingyan Zhang, Xiaowan Bai, Tongtong Wang, Wen Xiao, Pinxian Xi, Jinlan Wang, Daqiang Gao,
John Wang
Nano-Micro Lett. 11,2 (2019). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0232-2

16. Recent Progress on Two-Dimensional Nanoflake Ensemblesfor Energy Storage Applications (REVIEW)
Huicong Xia, Qun Xu, Jianan Zhang
Nano-Micro Lett. 10,66 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-018-0219-z

17. Facile Synthesis of N-Doped Graphene-Like Carbon Nanoflakes as Efficient and Stable Electrocatalysts for the Oxygen Reduction Reaction (ARTICLE)
Daguo Gu, Yao Zhou, Ruguang Ma, Fangfang Wang, Qian Liu, Jiacheng Wang
Nano-Micro Lett. 10,29 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-017-0181-1

18. Creation of Triple Hierarchical Micro-Meso-Macroporous N-doped Carbon Shells with Hollow Cores Toward the Electrocatalytic Oxygen Reduction Reaction (ARTICLE)
Ruohao Xing, Tingsheng Zhou, Yao Zhou, Ruguang Ma, Qian Liu, Jun Luo, Jiacheng Wang
Nano-Micro Lett. 10,3 (2018). https://doi.org/10.1007/s40820-017-0157-1