Nano-Micro Letters

Lixuan Tai1, 3, #, Daming Zhu1, #, *, Xing Liu1, 2, #, Tieying Yang1, Lei Wang1, Rui Wang1, Sheng Jiang1, Zhenhua Chen1, Zhongmin Xu1, Xiaolong Li1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 20

First Online: 06 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0173-1

Published in Volume 10 Issue 2