11August2020

Nano-Micro Letters

 Volume 10 Issue 4


Xinyan Dai1, †, Kowsalya D. Rasamani1, †, Feng Hu1, Yugang Sun1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 55

First Online: 06 May 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0208-2

Yaotang Zhong1, Bin Li1, Shumin Li1, Shuyuan Xu1, Zhenghui Pan1, Qiming Huang1, 2, Lidan Xing1, 2, Chunsheng Wang3,*, Weishan Li1, 2,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 56

First Online: 10 May 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0209-1

Yantao Chen2, Xiaohan Wu2, Yingli Chu2, Jiachen Zhou2, Bilei Zhou2, Jia Huang1, 2, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 57

First Online: 28 May 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0210-8

Muhammad Shoaib1, Xiaoxia Wang1, Xuehong Zhang1, Qinglin Zhang1, Anlian Pan1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 58

First Online: 03 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0211-7

Xingxing Gu1,*, Lingbao Xin2, Yang Li3, Fan Dong1, Min Fu1, Yanglong Hou4,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 59

First Online: 13 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0213-5

Jingwei Xiao1, Yu Zhang1, *, Huanjun Chen1, Ningsheng Xu1, Shaozhi Deng1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 60

First Online: 13 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0212-6

Purnima Naresh Manghnani1, Wenbo Wu1, Shidang Xu1, Fang Hu1, Cathleen Teh2, Bin Liu1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 61

First Online: 26 January 2018 (Communication)

DOI:10.1007/s40820-018-0214-4

Shizheng Zheng1, Lijun Zheng1, Zhengyou Zhu1, Jian Chen1, Jianli Kang2, Zhulin Huang3, Dachi Yang1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 62

First Online: 18 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0215-3

Yage Wu1, Yunlong Yang1, Xiaoning Zhao1, Yongtao Tan1, Ying Liu1, Zhen Wang1, Fen Ran1, 2, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 63

First Online: 28 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0217-1

Xian Fang1, 2, †, Boyang Zong1, 2, †, Shun Mao1, 2, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 64

First Online: 24 June 2018 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0218-0

Sixiang Shi1, #, Feng Chen2, #, Shreya Goel1, Stephen A. Graves3, Haiming Luo2, Charles P. Theuer4, Jonathan W. Engle3, Weibo Cai1, 2, 3, 5, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 65

First Online: 14 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0216-2

Huicong Xia1, Qun Xu1, Jianan Zhang1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 66

First Online: 28 July 2018 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0219-z

Cheng-Feng Du1, 2, Qinghua Liang2, Raksha Dangol2, Jin Zhao2, Hao Ren2, Srinivasan Madhavi2, Qingyu Yan2, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 67

First Online: 9 August 2018 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0220-6

Vidyasagar C. C.1, 2, *, Blanca M. Muñoz Flores1, Víctor M. Jiménez Pérez1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 68

First Online: 15 August 2018 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0221-5

Jun Ke2, M. Adnan Younis1, Yan Kong1, Hongru Zhou2, Jie Liu3, *, Lecheng Lei1, Yang Hou1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 69

First Online: 2 September 2018 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0222-4

Santanu Mukherjee1, #, *, Zhongkan Ren1, #, Gurpreet Singh1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 70

First Online: 12 September 2018 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0224-2

Su Nie1, Li Liu1, 2, *, Junfang Liu1, Jianjun Xie1, Yue Zhang1,Jing Xia1,Hanxiao Yan1, Yiting Yuan1, Xianyou Wang1

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 71

First Online: 20 September 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0225-1

Kok Ken Chan1 , Stephanie Hui Kit Yap1 , Ken-Tye Yong1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 72

First Online: 17 October 2018 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0223-3

George Z. Tan1, Yingge Zhou1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 73

First Online: 25 October 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0226-0

Peng Xue1,2, Ruihao Yang1,2, Lihong Sun1,2, Qian Li1,2, Lei Zhang3, Zhigang Xu1,2, Yuejun Kang1,2

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 74

First Online: 25 October 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0227-z