20November2019

Nano-Micro Letters

Yinglin Xiao1,2, Jiantao Zai2, Bingbing Tian1,3,* and Xuefeng Qian2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 34

First Online: January 9, 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0127-7

Published in Volume 9 Issue 3
Yang Liu, Yang Jiao, Haiyue Zhou, Xiang Yu, Fengyu Qu, Xiang Wu* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 12-16

First online: November 14, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0013-5

Published in Volume 7 Issue 1

Yinglin Xiao, Xiaomin Li, Jiantao Zai*, Kaixue Wang, Yong Gong, Bo Li, Qianyan Han and Xuefeng Qian*

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 307-315

Publication Date (Web): September 13, 2014 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0003-7

Published in Volume 6 Issue 4
Page 2 of 2