20November2019

Nano-Micro Letters

Sixiang Shi1, #, Feng Chen2, #, Shreya Goel1, Stephen A. Graves3, Haiming Luo2, Charles P. Theuer4, Jonathan W. Engle3, Weibo Cai1, 2, 3, 5, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 65

First Online: 14 June 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0216-2

Published in Volume 10 Issue 4

Chengbo Liu1,‡, Jingqin Chen1,2, ‡, Ying Zhu1,‡, Xiaojing Gong1, Rongqin Zheng3, Ningbo Chen1, Dong Chen1, Huixiang Yan1, Peng Zhang5, Hairong Zheng4, Zonghai Sheng4,*, Liang Song1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 48

First Online: 08 April 2018 (Article)

DOI:10.1007/s40820-018-0202-8

Published in Volume 10 Issue 3