17November2019

Nano-Micro Letters

Pei Miao1, 2, †, Jian Wang1, †, Congcong Zhang1, †,*, Mingyuan Sun1, Shanshan Cheng3, *, Hong Liu1, 4, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 71

First Online: 04 September 2019 (Review)

DOI:10.1007/s40820-019-0302-0

Published in Volume 11 (2019)

Lu Wang1, Junwei Han1, Debin Kong2,*, Ying Tao1, Quan-Hong Yang1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 5

First Online: 10 January 2019 (Review)

DOI:10.1007/s40820-018-0233-1

Published in Volume 11 (2019)
Mei Liu1,2,*, Zhizheng Wu1, Woon Ming Lau3, and Jun Yang4,*
Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 4, Issue 3, pp 142-153

Publication Date (Web): September 20, 2012 (Review)

DOI:10.3786/nml.v4i3.p142-153

Published in Volume 4 Issue 3