17November2019

Nano-Micro Letters

Shengjue Deng1, ‡, Kaili Zhang1, ‡, Dong Xie2, Yan Zhang1, Yongqi Zhang3, Yadong Wang4, Jianbo Wu5, Xiuli Wang1, Hong Jin Fan3, Xinhui Xia1, *, Jiangping Tu1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 12

First Online: 05 February 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0242-8

Published in Volume 11 (2019)

Jingwei Li1, Weiming Xu1, Jiaxian Luo1, Dan Zhou1, Dawei Zhang1, Licheng Wei1, Peiman Xu1, Dingsheng Yuan1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 6

First Online: 17 September 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0160-6

Published in Volume 10 Issue 1