17November2019

Nano-Micro Letters

H. Khalifa1,  S.A. El-Safty1, *,  A. Reda1,  M.A. Shenashen1,  M.M. Selim2, A. Elmarakbi3, H.A. Metawa4

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 84

First Online: 10 October 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0315-8

Published in Volume 11 (2019)

Huan Liu1, #, Xin Zhang2, #, Yifan Zhu2, Bin Cao2, Qizhen Zhu2, Peng Zhang2, Bin Xu2,*, Feng Wu1, Renjie Chen1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 65

First Online: 02 August 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0296-7

Published in Volume 11 (2019)

Hongjun Jiang1, +, Ling Huang1, +, Yunhong Wei1, Boya Wang1, Hao Wu1, *, Yun Zhang1, * Huakun Liu2, Shixue Dou2

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 56

First Online: 15 July 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0290-0

Published in Volume 11 (2019)
Page 1 of 2