17November2019

Nano-Micro Letters

Guodong Sun2, Shenghui Zeng1, Xu Liu1, Haishan Shi1, Renwen Zhang3, Baocheng Wang4, Changren Zhou1, Tao Yu1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2019) 11: 23

First Online: 11 March 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0252-6

Published in Volume 11 (2019)

Rasoul Malekfar1,*, M. Hassan Rajabi2, M. Hossein Majless Ara3

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 2, Issue 4, pp 268-271

Publication Date (Web): December 18, 2010 (Article)

DOI:10.3786/nml.v2i4.p268-271

Published in Volume 2 Issue 4