11December2019

Nano-Micro Letters

Hui-li Fan2, Fen Ran1,*, Xuan-xuan Zhang2, Hai-ming Song2, Xiao-qin Niu2, Ling-bin Kong1, Long Kang1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 1, pp 59-67

First online: November 14, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0019-z

Published in Volume 7 Issue 1

Bosi Yin, Siwen Zhang, Xin Zheng, Fengyu Qu, Xiang Wu*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 340-346

Publication Date (Web): September 19, 2014 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-014-0007-3

Published in Volume 6 Issue 4
Lin He1, Geng Zhang1, Yuanzhu Dong1, Zhenwei Zhang2, Shihan Xue1, Xingmao Jiang1,* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 38-45

Publication Date (Web): January 06, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p38-45

Published in Volume 6 Issue 1
Page 3 of 4