21September2020

Nano-Micro Letters

Volume 12 (2020)


Nilesh R. Chodankar1, 2, Su-Hyeon Ji1, Young-Kyu Han2, Do-Heyoung Kim1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 1

First Online: 12 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0337-2

Yiran Sun1, Fei Yu2, *, Cong Li3, Xiaohu Dai1, 5, Jie Ma1, 4, 5, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 2

First Online: 12 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0336-3

Bin Yao1, Mingyang Li1, 2, Jing Zhang1, Lei Zhang1, 3, Yu Song1, Wang Xiao1, Andrea Cruz1, Yexiang Tong2, Yat Li1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 3

First Online: 10 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0340-7

Jianli Wang1, Zhao Zhang1, Xufeng Yan1, Shunlong Zhang1, Zihao Wu1, Zhihong Zhuang1, Wei-Qiang Han1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 4

First Online: 12 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0341-6

Zhuang Hui1, 2, 3, Ming Xiao2, 4, Daozhi Shen5, Jiayun Feng2, 6, Peng Peng3, Yangai Liu1, *, Walter W. Duley 2, 7, Y. Norman Zhou2, 4

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 5

First Online: 14 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0338-1

Yujie Li1, #, Lei Ding1, #, Shujun Yin1, Zhangqian Liang1, Yanjun Xue1, Xinzhen Wang1, *, Hongzhi Cui1, *, Jian Tian1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 6

First Online: 16 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0339-0

Muhammad Humayun1, 2, Habib Ullah3, Junhao Cao1, Wenbo Pi1, Yang Yuan1, Sher Ali1, Asif Ali Tahir3, Pang Yue4, Abbas Khan5, Zhiping Zheng1, Qiuyun Fu1, Wei Luo1, 2, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 7

First Online: 19 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0345-2

Ting Xiong 1, 2, Yinming Wang1, Bosi Yin1, 3, Wen Shi1, Wee Siang Vincent Lee1, *, Junmin Xue1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 8

First Online: 19 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0352-3

Shengyang Zhou1, Varvara Apostolopoulou-Kalkavoura2, Marcus Vinícius Tavares da Costa3, Lennart Bergström2, Maria Strømme1,*, Chao Xu1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 9

First Online: 19 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0343-4

Chongmin Lee1, 2, Sun Kyung Kim2, Hankwon Chang1, 2, Hee Dong Jang1, 2, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 10

First Online: 26 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0344-3

Jiajia Wang1, Renfeng Dong1, *, Huiying Wu1, Yuepeng Cai1, *, Biye Ren2, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 11

First Online: 30 December 2019 (Review)

DOI:10.1007/s40820-019-0350-5

Chao Ye1, Shaojun Dong1, Jing Ren1, *, Shengjie Ling1,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 12

First Online: 30 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0348-z

Jialin Sun1, *, Jun Zhao2, Zhifu Huang1, *, Ke Yan3, *, Xuehui Shen4, Jiandong Xing1, Yimin Gao1, Yongxin Jian1, Hejie Yang1, Bo Li1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 13

First Online: 30 December 2019 (Review)

DOI:10.1007/s40820-019-0346-1

Danyang Feng1, Tu-Nan Gao1, Ling Zhang2, Bingkun Guo3, *, Shuyan Song4, Zhen-An Qiao1, *, Sheng Dai5

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 14

First Online: 31 December 2019 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0351-4

Nan Yang1 , Wanyue Xiao1, Xuejiao Song1, *, Wenjun Wang2, Xiaochen Dong1, 3, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 15

First Online: 03 January 2020 (Review)

DOI:10.1007/s40820-019-0347-0

Yirong Zhu1, Jingying Li1, Xiaoru Yun1, Ganggang Zhao2, Peng Ge2, Guoqiang Zou2, Yong Liu3, Hongshuai Hou2, *, Xiaobo Ji2

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 16

First Online: 04 January 2020 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0355-0

Fuwei Liu1, 2, Luoyuan Xie1, Li Wang1, Wei Chen3, Wei Wei4, Xian Chen1, Shaojuan Luo5, Lei Dong6, Qilin Dai7, Yang Huang1, *, Lei Wang1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 17

First Online: 04 January 2020 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0342-5

Zhengbin Pan1, 2, #, Ershuan Han1, 2, #, Jingui Zheng2, Jing Lu2, Xiaolin Wang2, Yanbin Yin2, Geoffrey I.N. Waterhouse2, 3, *, Xiuguo Wang1, *, Peiqiang Li2, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 18

First Online: 09 January 2020 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0354-1

Guobin Jia1, *, Jonathan Plentz1, Andrea Dellith1, Christa Schmidt1, Jan Dellith1, Gabriele Schmidl1, Gudrun Andrä1

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 19

First Online: 10 January 2020 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0359-9

Beibei Guo1, 3, Ruguang Ma1, Zichuang Li1, Shaokui Guo1, Jun Luo3, Minghui Yang2, 4, Qian Liu1, 2, Tiju Thomas5, Jiacheng Wang1, 3, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2020) 12: 20

First Online: 10 January 2020 (Article)

DOI:10.1007/s40820-019-0364-z

Page 1 of 4