11August2020

Nano-Micro Letters

V3N1online

  Volume 3, Issue 1 (2011)

  Download the Full Issue


Chun Huang*, Jianshu Yang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 1-5

Publication Date (Web): March 31, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p1-5

Hongwei Wei1, Le Wang2, Zhipeng Li1, Shouqing Ni1, Quanqin Zhao1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 6-11

Publication Date (Web): March 31, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p6-11

Marlene González Montiel1, P. Santiago-Jacinto2, J. A. I. Díaz Góngora1 E. Reguera1, Geonel Rodríguez-Gattorno1,3,*

Abstract | Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 12-19

Publication Date (Web): April 7, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p12-19

E. Karaoğlu1,*, H. Deligöz2, H. Sözeri3, A. Baykal1, M. S. Toprak4

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 25-33

Publication Date (Web): April 19, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p25-33

Wenyan Zhao1, Wuyou Fu1, Haibin Yang1,*, Chuanjin Tian2, Minghui li1, Juan Ding1, Wei Zhang1, Xiaoming Zhou1, Hui Zhao1, Yixing Li1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 34-42

Publication Date (Web): April 7, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p20-24

Qihua Wang1, Dewei Wang 1,2,*, Tingmei Wang1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 34-42

Publication Date (Web): April 19, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p34-42

Mohammad Hossein Moaiyeri1, Reza Faghih Mirzaee2, Keivan Navi3, Omid Hashemipour4

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 43-50

Publication Date (Web): April 19, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p43-50

R. Nirmala1, Jin Won Jeong2,3, R. Navamathavan4, Hak Yong Kim2,3,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 56-61

Publication Date (Web): May 13, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p56-61

Kuibo Yin1, Haitao Li2, Yidong Xia2, Hengchang Bi1, Jun Sun1, Zhiguo Liu2, Litao Sun1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 51-55

Publication Date (Web): May 6, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p51-55

Dandan Zhao1,2, Ying Wang1, Yafei Zhang1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 62-71

Publication Date (Web): April 30, 2011 (Review)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p62-71