22January2020

Nano-Micro Letters

Jiaojiao Liang1, #, Chaochun Yuan2, #, Huanhuan Li2, Kai Fan1, Zengxi Wei1, Hanqi Sun1, Jianmin Ma1, 3, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 21

First Online: 07 November 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0172-2

Published in Volume 10 Issue 2

Dandan Zhao1,2, Ying Wang1, Yafei Zhang1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 1, pp 62-71

Publication Date (Web): April 30, 2011 (Review)

DOI:10.3786/nml.v3i1.p62-71

Published in Volume 3 Issue 1