Nano-Micro Letters


M. X. Wang1,2, G. H. Yue1,*, Y. D. Lin1, X. Wen1, D. L. Peng1, Z. R. Geng3

 

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 1-6

Publication Date (Web): January 30, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p1-6

Zhibo Ma, Chengyu Jiang*, Weizheng Yuan, Yang He

Abstract
icon-htmlc
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 7-12

Publication Date (Web): January 30, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p7-12

Q. Zhang1,2, D. L. Chen2, X. Li2, P. X. Yang1, J. H. Chu1,*, Z. J. Zhao2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 13-17

Publication Date (Web): January 30, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p13-17

Shenghua Sun1, Peng Lu1, Jun Xu1,*, Ling Xu1, and Kunji Chen1,Qimin Wang2,

and Yuhua Zuo2

Abstract

icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 18-25

Publication Date (Web): March 10, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p18-25

Oman Zuas*, Harry Budiman

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 26-33

Publication Date (Web): March 10, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p26-33

H.Korkut

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 34-39

Publication Date (Web): March 10, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p34-39

Yajie Yang, Luning Zhang, Shibin Li*, Zhiming Wang, Jianhua Xu, Wenyao Yang, Yadong Jiang

Abstract

icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 40-46

Publication Date (Web): March 25, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p40-46

Xia Sun, Zhili Gong, Yaoyao Cao, Xiangyou Wang*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 47-56

Publication Date (Web): March 25, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p47-56

Margarita García-hernández1,*, Geneviève Chadeyron2, Damien Boyer2, Antonieta García- murillo3, Felipe Carrillo-romo3, Rachid Mahiou2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 57-65

Publication Date (Web): March 25, 2013 (Article)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p57-65

Jingdong Chen1, Di Chen1,* , Yao Xie1, Tao Yuan1, Xiang Chen2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 1, pp 66-80

Publication Date (Web): March 30, 2013 (Review)

DOI:10.3786/nml.v5i1.p66-80

Chen Ge, Can Wang, Kui-juan Jin*, Hui-bin Lu, Guo-zhen Yang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 81-87

Publication Date (Web): April 28, 2013 (Review)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p81-87

L. Liu1,2,*,H. Huang2,A. Hu2,G. Zou2,L. Quintino3,Y. Zhou1,2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 5, Issue 2, pp 88-92

Publication Date (Web): April 10, 2013 (Article)

DOI:10.5101/nml.v5i2.p88-92

Page 1 of 2