22November2019

Nano-Micro Letters

V6N1online  Volume 6, Issue 1 (2014)

  Download the Full Issue


Yafei Zhang1, Li Franklin Duan1, Yaozhong Zhang1, Jian Wang1,
Huijuan Geng1, Qing Zhang2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 1-19

Publication Date (Web): December 30, 2013 (Review)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p1-19

Maofang Hua1, Xiufu Hua2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 20-23

Publication Date (Web): December 30, 2013 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p20-23

Feng Zhu1, Xiaohong Chen1,*, Zhe Lu1, Jiaxiang Yang2, Sumei Huang1, Zhuo Sun1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 24-29

Publication Date (Web): December 30, 2013 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p24-29

Reza Kamali*, Seyed Alireza Shekoohi, Alireza Binesh

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 30-37

Publication Date (Web): January 06, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p30-37

Lin He1, Geng Zhang1, Yuanzhu Dong1, Zhenwei Zhang2, Shihan Xue1, Xingmao Jiang1,* Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 38-45

Publication Date (Web): January 06, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p38-45

Nattanmai Raman Dhineshbabu1, Gopalu Karunakaran1, Rangaraj Suriyaprabha1,

Palanisamy Manivasakan1, Venkatachalam Rajendran1*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 46-54

Publication Date (Web): January 06, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p46-54

RabayaBasori* , A. K. Raychaudhuri

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 63-69

Publication Date (Web): January 11, 2014(Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p63-69

 

Sangmin An1, Baekman Sung1, Haneol Noh1,Corey Stambaugh2, Soyoung Kwon1, Kunyoung Lee1, Bongsu Kim1, Qhwan Kim1, Wonho Jhe1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 70-79

Publication Date (Web): January 13, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p70-79

Yongji Zhang1, HuiJuan Chi1, WenHui Zhang1, Youyi Sun1,2,*,

Qing Liang1, Yu Gu2,*, Riya Jing1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 1, pp 80-87

Publication Date (Web): January 13, 2014 (Article)

DOI: 10.5101/nml.v6i1.p80-87