22November2019

Nano-Micro Letters

V8N2  Volume 8, Issue 2 (2016)

  Download the Full Issue


Tao Wang1, Da Huang1, Zhi Yang1,2,*, Shusheng Xu1, Guili He1,

Xiaolin Li1, Nantao Hu1, Guilin Yin2, Dannong He2, Liying Zhang1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, April 2016, Volume 8, Issue 2, pp 95-119

First Online: 26 November 2015 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-015-0073-1

S. Yallappa1, J. Manjanna2,*, B.L. Dhananjaya3, U. Vishwanatha4, B. Ravishankar4, H. Gururaj5, P. Niranjana6, B.S. Hungund7

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, April 2016, Volume 8, Issue 2, pp 120-130

First online: 13 October 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0066-0

Xiang Zhang, Ying Huang*, Panbo Liu

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, April 2016, Volume 8, Issue 2, pp 131-136

First online: 13 October 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0067-z

Bin Zhang1, Faze Wang1, Changqing Zhu1, Qiang Li1, Jingnan Song1,

Maojun Zheng1,2,*, Li Ma3, Wenzhong Shen1,2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, April 2016,  Volume 8, Issue 2, pp 137-142

First online: 15 October 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0068-y

Xiaojun Yang, Kaibing Xu, Rujia Zou*, Junqing Hu*

Abstract|Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, April 2016, Volume 8, Issue 2, pp 143-150

First online: 15 October 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0069-x

Yiming Wang1, Jie Wang1,*, Tongshuai Wang1, Yisheng Xu1,

Lei Shi2, Yongtao Wu2, Li Li1, Xuhong Guo1,*

Abstract|Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, April 2016, Volume 8, Issue 2, pp 151-156

First online: 27 October 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0070-4

Ya Ge, Mei Liu, Limei Liu, Yunyu Sun, Hui Zhang, Bin Dong*

Abstract|Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, April 2016, Volume 8, Issue 2, pp 157-164

First Online: 13 November 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0071-3

Zhenjun Qi1, Adnan Younis1,*, Dewei Chu*, Sean Li

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, April 2016, Volume 8, Issue 2, pp 165-173

First Online: 13 November 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0074-0

Bo Li, Xiaomin Li, Jiantao Zai*, Xuefeng Qian*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, April 2016, Volume 8, Issue 2, pp 174-181

First Online: 21 December 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0075-z

Yongchao Bao1,2, Kezheng Chen1,3,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, April 2016, Volume 8, Issue 2, pp 182-192

First Online: 11 December 2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0076-y