Nano-Micro Letters

v9n1  Volume 9, Issue 1 (2017)

  Download the Full Issue


Tania Limongi1,*, Luca Tirinato1, Francesca Pagliari2, Andrea Giugni1, Marco Allione1, Gerardo Perozziello3, Patrizio Candeloro3, Enzo Di Fabrizio1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett.(2017) 9: 1

Published online:31 August 2016 (Review)

DOI:10.1007/s40820-016-0103-7

Morteza Eslamian1,2,*

Abstract 
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 3

Published online: 08 September 2016 (Review)

DOI: 10.1007/s40820-016-0106-4

Antonio Guerrero*, Germà Garcia-Belmonte 

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 10

Published Online: 04 October 2016 (Review)

DOI:10.1007/s40820-016-0107-3

Di An1, Yan Shen1, Jinxiu Wen1, Zebo Zheng1, Jun Chen1, Juncong She1, Huanjun Chen1,*, Shaozhi Deng1, Ningsheng Xu1,*

Abstract |Support Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett.(2017) 9: 2

Published online:31 August 2016 (Article)

DOI:10.1007/s40820-016-0104-6

Azadeh Azadbakht1,*, Amir Reza Abbasi1, Zohreh Derikvand1, Ziba Karimi1, Mahmoud Roushani2

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 4

Published Online: 13 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0101-9

Zhi Yang1,*, Zhaohui Li1, Xuxing Lu2, Fengjiao He1, Xingzhong Zhu1,
Yujie Ma
1, Rong He1, Feng Gao1, Weihai Ni2,*, Yasha Yi3,*
Abstract|Support Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9:5

Published Online: 13 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0102-8

Yunlong Yang1, Kuiwen Shen1, Ying Liu1, Yongtao Tan1, Xiaoning Zhao1
Jiayu Wu1, Xiaoqin Niu2, Fen Ran1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9:6

Published Online: 13 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0105-5

Shobhita Singal1,2, Avanish K Srivastava1, Rajesh1,2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 7

Published Online: 15 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0108-2

Dakrong Pissuwan1,2,*, Yusuke Hattori3

Abstract|Support Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett.(2017) 9: 8

Published Online: 23 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0111-7

Fengyu Zhou, Fang Liu*, Long Xiao, Kaiyu Cui, Xue Feng, Wei Zhang,
Yidong Huang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 9

Published Online: 27 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0110-8

Yumei Wang1,2,#, Ying Chen1,#, Wanqiu Zhao1, Longwei Ding1, Li Wen1, Haixia Li1, Fan Jiang1, Jun Su1, Luying Li1, Nishuang Liu1, Yihua Gao1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 11

First Online:05 October 2016 (Article)

DOI:10.1007/s40820-016-0112-6

Shoumo Zhang1, Deli Peng1, Huanhuan Xie1, Quanshui Zheng1,3,*, Yingying Zhang1,2,*

Abstract |Support Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 12

Published Online: 07 October 2016 (Article)

DOI:10.1007/s40820-016-0113-5