20February2020

Nano-Micro Letters

Zhi Yang1,*, Zhaohui Li1, Xuxing Lu2, Fengjiao He1, Xingzhong Zhu1,
Yujie Ma
1, Rong He1, Feng Gao1, Weihai Ni2,*, Yasha Yi3,*
Abstract|Support Infor
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9:5

Published Online: 13 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0102-8

Published in Volume 9 Issue 1

Sheng Chen1,2, Pengyu Xu1,2, Yue Li,1,2, Junfei Xue1,2, Song Han2, Weihui Ou2, Yaping Ding1, Weihai Ni2,*

Abstract|Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, October 2016, Volume 8, Issue 4, pp 328–335

First Online: 11 May 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0092-6  

Published in Volume 8 Issue 4