25February2020

Nano-Micro Letters

Fengyu Zhou, Fang Liu*, Long Xiao, Kaiyu Cui, Xue Feng, Wei Zhang,
Yidong Huang

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 9

Published Online: 27 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0110-8

Published in Volume 9 Issue 1

Jian Wu1,2, Xuxing Lu2, Qiannan Zhu2, Junwei Zhao2, Qishun Shen1, Li Zhan1,*, Weihai Ni2,*

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 6, Issue 4, pp 372-380

Publication Date (Web): September 26, 2014 (Article)

DOI:10.1007/s40820-014-0011-7

Published in Volume 6 Issue 4