Nano-Micro Letters

Rui Wang1, Jing Bai1,*, Yunpo Li1, Qingyi Zeng1, Jinhua Li1, Baoxue Zhou1,2,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 14

First Online: 09 November 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0115-3

Published in Volume 9 Issue 2

Ping Cai, Shu-Mei Zhou, De-Kun Ma*, Shen-Nan Liu, Wei Chen, Shao-Ming Huang*

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation
Nano-Micro Letters, , Volume 7, Issue 2, pp 183-193
First online: February 13,2015 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-015-0033-9

Published in Volume 7 Issue 2

Mingce Long1,*, Jingjing Jiang1, Yan Li1, Ruqiong Cao1, Liying Zhang2, Weimin Cai1

Abstract | Supporting Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Letters, , Volume 3, Issue 3, pp 171-177

Publication Date (Web): September 22, 2011 (Article)

DOI:10.3786/nml.v3i3.p171-177

Published in Volume 3 Issue 3