16December2017

Nano-Micro Letters

Kun Xiong1, ┴, Kunzhou Wang1, ┴, Lin Chen1, Xinqing Wang1, Qingbo Fan1, Jérémie Courtois1, Yuliang Liu1, Xianguo Tuo2, *, Minhao Yan1, *

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2018) 10: 17

First Online: 20 October 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0169-x

Published in Volume 10 Issue 1

Prasenjit Kar1, Tuhin Kumar Maji1, Ramesh Nandi1, Peter Lemmens2,3 and Samir Kumar Pal1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 18

Published Online: 23 September 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0118-0

Published in Volume 9 Issue 2

Rui Wang1, Jing Bai1,*, Yunpo Li1, Qingyi Zeng1, Jinhua Li1, Baoxue Zhou1,2,*

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 14

First Online: 09 November 2016 (Article)

DOI: 10.1007/s40820-016-0115-3

Published in Volume 9 Issue 2
Page 1 of 2