Nano-Micro Letters

v9i3Volume 9 Issue 3 (2017)


Zanzan Zhu1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 25

First Online: January 4, 2017 (Review)

DOI:10.1007/s40820-017-0128-6

Peng Peng1, 2, Wei Guo1,*, Ying Zhu1, Lei Liu3, Guisheng Zou3, Y. Norman Zhou3, 4

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 26

First Online: January 4, 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0126-8

Chunhui Dai1, Daeha Joung1, Jeong-Hyun Cho1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 27

First Online: January 13, 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0130-z

Ying Wei1, Xinyuan Zhang1, Zhiyong Luo2, Dian Tang1, Changxin Chen3, Teng Zhang1,*, Zailai Xie2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett.(2017) 9: 28

First Online: January 7, 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0129-5

Dainan Zhang1,2, Tianlong Wen1,*, Ying Xiong1, Donghong Qiu1, and Qiye Wen1

Abstract|Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9:29

First Online: January 10, 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0132-x

Yefei Wu1,Renfeng Dong2,*, Qilu Zhang1, Biye Ren1,*

Abstract | Support Info Video 1 2 3
Video 4 5 6 7
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9:30

First Online: January 15, 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0133-9

Shuoshuo Li1, Pengpeng Cheng1, Jiaxian Luo1, Dan Zhou1, Weiming Xu1, Jingwei Li1, Ruchun Li1, Dingsheng Yuan1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9:31

First Online: January 15, 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0134-8

Yuqing Chen1, Jintang Li1, Guanghui Yue2, Xuetao Luo1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9:32

First Online: January 15, 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0131-y

Derek R. Miller1, Sheikh A. Akbar1,*, Pat A. Morris1

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 33

First Online: January 24, 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0136-6

Yinglin Xiao1,2, Jiantao Zai2, Bingbing Tian1,3,* and Xuefeng Qian2,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 34

First Online: January 9, 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0127-7

Qiuyan Li1, #, Fan Wang1,#, Linqiang Sun1, Zhe Jiang1,
Tingting Ye1, Meng Chen1, Qiang Bai2, Chao Wang1, Xiguang Han1, *

Abstract | Support Info
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 35

First Online: January 26, 2017 (Article)

DOI:10.1007/s40820-017-0135-7

Jian Zhang1, Xiaokun Yang1, Hui Deng1, Keke Qiao1,
Umar Farooq1, Muhammad Ishaq1, Fei Yi2, Huan Liu2, Jiang Tang1, Haisheng Song1,*

Abstract
icon-htmlFull Text Html
icon-pdf-smPDF w/ Links
icon-citExport Citation

Nano-Micro Lett. (2017) 9: 36

First Online: 09 November 2016 (Review)

DOI:10.1007/s40820-017-0137-5